Immaterialrett

Forsiden - Velg område - Immaterialrett

Abonner på RSS-feed: Immaterialrett - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020 med pressemelding
Norsk lov kunngjort 27.3.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 14.2.2020
EØS-komiteen gjorde nylig vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs varemerkedirektiv fra 2015. Vedtaket krever lovendringer i Norge, Island og Liechtenstein og derfor også parlamentssamtykke før det kan tre i kraft. Lov- og samtykkeproposisjon ble fremmet av regjeringen 14. februar 2020. Direktivet reviderer og moderniserer et tidligere regelverk og hadde gjennomføringsfrist 1. januar 2019 for EUs medlemsland. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Direktivet harmoniserer nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det mer likt regelverket som gjelder for EU-varemerker.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020
EU-direktivet vil fra juni 2021 gjøre det enklere for europeiske radio- og TV-selskaper å gjøre sine produksjoner tilgjengelig på nettet, ikke bare innenfor nasjonale grenser, men for hele EU/EØS-området. Samtidig skal kunstnere, forfattere og rettighetshavere sikres betaling for bruk av innholdet. Regelverket ble foreslått som en forordning, men Europaparlamentet og Rådet endret dette til direktiv.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020 med pressemelding
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.12.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 6.12.2019
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6.12.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.10.2019
Nye regler om digital opphavsrett skal gjennomføres i EU innen juni 2021. Store selskaper som Google og Facebook risikerer å måtte øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på nett uten vederlag. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.9.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019. Pressemelding publisert av EFTA-sekretariatet 20.6.2019
EU-høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 18.12.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018

Sider