Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Integrert landbruksstatistikk
13.12.2019

14.12.2019

Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
13.12.2019

14.12.2019

Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
13.12.2019

14.12.2019

Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
13.12.2019

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
13.12.2019

14.12.2019

09.01.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
13.12.2019

14.12.2019

09.01.2020
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
13.12.2019

14.12.2019

Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
13.12.2019

14.12.2019

15.01.2019
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
13.12.2019

14.12.2019

Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
13.12.2019

14.12.2019

Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
13.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
13.12.2019

01.01.2020

01.01.2020
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
13.12.2019

01.01.2020

01.01.2020
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
13.12.2019

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
13.12.2019

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
13.12.2019

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
13.12.2019

Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
13.12.2019

Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
13.12.2019

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: oppdateringer av navn på eksamensbevis og studier
13.12.2019

14.12.2019

19.12.2016
Fri bevegelse av arbeidskraft: oppheving av gjennomføringsbestemmelser om EUs mobilitetsnettverk EURES
13.12.2019

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
13.12.2019

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
13.12.2019

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
13.12.2019

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
13.12.2019

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
13.12.2019

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker
13.12.2019

Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
13.12.2019

Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
13.12.2019

Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
13.12.2019

14.12.2019

07.12.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
13.12.2019

14.12.2019

13.12.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
Medisinsk utstyrsforordningen
13.12.2019

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
13.12.2019

14.12.2019

17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
13.12.2019

14.12.2019

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
13.12.2019

14.12.2019

17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
13.12.2019

14.12.2019

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
13.12.2019

14.12.2019

17.12.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
13.12.2019

Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC
13.12.2019

Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
13.12.2019

Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
13.12.2019

Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
13.12.2019

Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
13.12.2019

Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
13.12.2019

14.12.2019

18.12.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
13.12.2019

14.12.2019

18.12.2019
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
13.12.2019

14.12.2019

Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
13.12.2019

14.12.2019

EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

19.11.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
31.10.2019

01.01.2020

01.01.2020
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
25.10.2019

LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
25.10.2019

Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
25.10.2019

26.10.2019

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
25.10.2019

26.10.2019

Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
25.10.2019

26.10.2019

25.10.2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
25.10.2019

26.10.2019

Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
25.10.2019

26.10.2019

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
25.10.2019

26.10.2019

Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
25.10.2019

26.10.2019

Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
25.10.2019

01.01.2020

Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
25.10.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
25.10.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
25.10.2019

26.10.2019

28.10.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
25.10.2019

26.10.2019

Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
25.10.2019

26.10.2019

Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
25.10.2019

26.10.2019

31.10.2019
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
25.10.2019

26.10.2019

Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
25.10.2019

26.10.2019

Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
25.10.2019

26.10.2019

28.10.2019
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
27.09.2019

28.09.2019

Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
27.09.2019

28.09.2019

02.12.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
27.09.2019

28.09.2019

15.04.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
27.09.2019

28.09.2019

21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
27.09.2019

28.09.2019

21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene
27.09.2019

28.09.2019

21.11.2019
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
27.09.2019

28.09.2019

Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
27.09.2019

28.09.2019

Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
27.09.2019

28.09.2019

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om inndata
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om åpenhet om og endring av metodikk
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om utforming av utforme etiske retningslinjer
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdierklæringen
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til ESMA
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader om godkjenning og registrering
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om maler for samsvarserklæringen
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om anvendelse av kriterier for vurdering av visse hendelsers innvirkning
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering av visse verdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vilkår for vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
27.09.2019

18.12.2019

20.12.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
27.09.2019

Koordinering av offentlige trygdeordninger: utstedelse av bekreftelse angående lovanvendelse
27.09.2019

28.09.2019

Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
27.09.2019

28.09.2019

Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
27.09.2019

28.09.2019

Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
27.09.2019

28.09.2019

03.10.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
27.09.2019

28.09.2019

04.10.2010
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
27.09.2019

28.09.2019

Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
27.09.2019

28.09.2019

29.09.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
27.09.2019

Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
27.09.2019

28.09.2019

15.10.2019
EU-referansesenter for dyrevelferd
27.09.2019

EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
10.07.2019

01.01.2019

Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
10.07.2019

01.02.2020

Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
10.07.2019

11.07.2019

Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
10.07.2019

11.07.2019

Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
10.07.2019

11.07.2019

CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
10.07.2019

11.07.2019

12.07.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
10.07.2019

18.12.2019

20.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter
10.07.2019

11.07.2019

21.10.2019

Sider