Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

19.11.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
31.10.2019

01.01.2020

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
31.10.2019

31.10.2019

Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
25.10.2019

LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
25.10.2019

Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
25.10.2019

26.10.2019

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
25.10.2019

26.10.2019

Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
25.10.2019

26.10.2019

25.10.2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
25.10.2019

26.10.2019

Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
25.10.2019

26.10.2019

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
25.10.2019

26.10.2019

Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
25.10.2019

26.10.2019

Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
25.10.2019

Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
25.10.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
25.10.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
25.10.2019

26.10.2019

28.10.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
25.10.2019

26.10.2019

Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
25.10.2019

26.10.2019

Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
25.10.2019

26.10.2019

31.10.2019
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
25.10.2019

26.10.2019

Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
25.10.2019

26.10.2019

06.11.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
25.10.2019

26.10.2019

Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
25.10.2019

26.10.2019

28.10.2019
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
27.09.2019

28.09.2019

Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
27.09.2019

28.09.2019

Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
27.09.2019

28.09.2019

15.04.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
27.09.2019

28.09.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene
27.09.2019

28.09.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
27.09.2019

28.09.2019

Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
27.09.2019

28.09.2019

Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
27.09.2019

28.09.2019

Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
27.09.2019

28.09.2019

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder
27.09.2019

Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
27.09.2019

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier
27.09.2019

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier
27.09.2019

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inndata
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om god forretningsskikk
27.09.2019

Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om referansemålerklæringen
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader om tillatelser og registrering
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
27.09.2019

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
27.09.2019

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
27.09.2019

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
27.09.2019

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
27.09.2019

Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Koordinering av offentlige trygdeordninger: utstedelse av bekreftelse angående lovanvendelse
27.09.2019

28.09.2019

Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
27.09.2019

28.09.2019

Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
27.09.2019

28.09.2019

Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
27.09.2019

28.09.2019

03.10.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
27.09.2019

28.09.2019

04.10.2010
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
27.09.2019

28.09.2019

Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019

Sider