Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
30.09.2016

01.10.2016

AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er
30.09.2016

01.10.2016

06.10.2016
Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA
30.09.2016

01.10.2016

06.10.2016
Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond
30.09.2016

01.10.2016

15.08.2014
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
30.09.2016

01.10.2016

01.07.2014
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er
30.09.2016

01.10.2016

01.07.2014
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser
30.09.2016

01.10.2016

01.07.2014
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
30.09.2016

01.10.2016

01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
30.09.2016

01.10.2016

01.01.2017
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
30.09.2016

01.10.2016

01.01.2016
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.09.2016

01.10.2016

Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
30.09.2016

01.10.2016

01.01.2017
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
23.09.2016

24.09.2016

Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
23.09.2016

24.09.2016

23.06.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser om turistsektoren
23.09.2016

24.09.2016

Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker ved handel over landegrensene
23.09.2016

01.07.2017

01.07.2016
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
23.09.2016

01.07.2017

01.07.2016
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
23.09.2016

01.07.2017

25.08.2017
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
23.09.2016

24.09.2016

27.03.2017
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
23.09.2016

24.09.2016

28.09.2016
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
23.09.2016

01.09.2018

01.10.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
23.09.2016

24.09.2016

Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk
23.09.2016

24.09.2016

01.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler
23.09.2016

24.09.2016

29.09.2016
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler
23.09.2016

24.09.2016

29.09.2016
Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
23.09.2016

24.09.2016

29.09.2016
Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler
23.09.2016

24.09.2016

29.09.2016
Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil)
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter
23.09.2016

24.09.2016

REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudetsning/hudirritasjon, alvorlig øyeskader/øyeirritasjon og akutt giftighet
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
23.09.2016

24.09.2016

16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
23.09.2016

24.09.2016

16.01.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin
23.09.2016

24.09.2016

24.09.2016
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2016
23.09.2016

24.09.2016

Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer
23.09.2016

24.09.2016

06.10.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania
23.09.2016

24.09.2016

26.09.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner
23.09.2016

24.09.2016

Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger
23.09.2016

24.09.2016

Hestepassforordningen
23.09.2016

01.07.2017

01.06.2017
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
23.09.2016

24.09.2016

Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere
23.09.2016

24.09.2016

27.09.2016
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon)
26.08.2016

27.08.2016

18.09.2016
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020
08.07.2016

09.07.2016

Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

01.09.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
08.07.2016

09.07.2016

Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

30.01.2017
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

02.02.2017
Kommunikasjonsverndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om brudd på personvern innen elektronisk kommunikasjon
08.07.2016

09.07.2016

Bruk av frekvensbåndet 2010-2025 MHz for trådløs videooverføring ved programproduksjon eller spesielle arrangementer
08.07.2016

09.07.2016

Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
08.07.2016

09.07.2016

21.09.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid
08.07.2016

09.07.2016

11.07.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform
08.07.2016

09.07.2016

11.07.2016
Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet lambda-cyhalothrin som erstatningskandidat i plantevernmidler
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Forlenget godkjenning av pyraflufen-ethyl som aktivt stoff i plantevernmidler
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr som erstatningskandidat i plantevernmidler
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-methyl som erstatningskandidat i plantevernmidler
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Avslag på godkjenning av 3-decen-2-one som aktivt stoff i plantevernmidler
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
08.07.2016

09.07.2016

15.07.2016
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

09.07.2016
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr
08.07.2016

09.07.2016

16.01.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gentamisin
08.07.2016

09.07.2016

08.07.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: rettselse angående tylvalosin
08.07.2016

09.07.2016

08.07.2016
Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer
08.07.2016

09.07.2016

08.07.2016
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
08.07.2016

09.07.2016

08.07.2016
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
08.07.2016

09.07.2016

21.07.2016
Godkjenning av en helsepåstand for bruk på matvarer
08.07.2016

09.07.2016

08.07.2016
Tilsetningsstoffer i matvarer: propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer
08.07.2016

09.07.2016

Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler
08.07.2016

09.07.2016

Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå
08.07.2016

09.07.2016

11.07.2016
Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler
08.07.2016

09.07.2016

11.07.2016
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
08.07.2016

09.07.2016

01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
08.07.2016

09.07.2016

01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
08.07.2016

09.07.2016

01.09.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
08.07.2016

09.07.2016

12.07.2016
Overgangsbestemmelser for visse bedrifter innen kjøtt- og melkesektoren i Kroatia
08.07.2016

09.07.2016

Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser
08.07.2016

09.07.2016

15.07.2016
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser
08.07.2016

09.07.2016

15.07.2016
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
03.06.2016

04.06.2016

Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden
03.06.2016

04.06.2016

Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende
03.06.2016

04.06.2016

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
03.06.2016

04.06.2016

Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser (ESPD)
03.06.2016

01.01.2017

Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon
03.06.2016

04.06.2016

09.06.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
03.06.2016

01.08.2016
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser
03.06.2016

04.06.2016

Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser
03.06.2016

04.06.2016

07.06.2016
Fartsskriverforordningen
03.06.2016

01.09.2018

01.10.2018
Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander
03.06.2016

01.07.2017

30.06.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann
03.06.2016

04.06.2016

21.09.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE)
03.06.2016

04.06.2016

06.06.2016
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser
03.06.2016

04.06.2016

30.09.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser for ekstrakt fra Humus lupulus L.
03.06.2016

04.06.2016

06.06.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

04.06.2016

Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep
03.06.2016

04.06.2016

06.06.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik
03.06.2016

04.06.2016

06.06.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler
03.06.2016

04.06.2016

06.06.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for fem aromastoffer til bruk i næringsmidler
03.06.2016

04.06.2016

06.06.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer
03.06.2016

04.06.2016

06.06.2016
Maksimale grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler
03.06.2016

04.06.2016

06.06.2016
Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsen i visse næringsmidler
03.06.2016

04.06.2016

06.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.06.2016

04.06.2016

07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
03.06.2016

04.06.2016

07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
03.06.2016

04.06.2016

07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
03.06.2016

04.06.2016

07.06.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler
03.06.2016

04.06.2016

07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser
03.06.2016

04.06.2016

07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorpyrifos i visse matvarer: endringsbestemmelser
03.06.2016

04.06.2016

07.06.2016
Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer
03.06.2016

04.06.2016

10.06.2016
Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum
03.06.2016

04.06.2016

28.07.2016
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia
03.06.2016

04.06.2016

Storfebesetninger i regioner og land som er fri for brucellose, bovin tuberkulose og enzooisk bovin leukose
03.06.2016

04.06.2016

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41
29.04.2016

30.04.2016

11.05.2016
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017
29.04.2016

30.04.2016

Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

31.05.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
29.04.2016

01.07.2017

Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED)
29.04.2016

01.01.2017

Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for nytt anskaffelsesdirektiv
29.04.2016

01.01.2017

Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for nytt forsyningsdirektiv
29.04.2016

01.01.2017

Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for konsesjonskrontraktsdirektivet
29.04.2016

01.01.2017

Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post
29.04.2016

01.01.2017

Innkjøpsdirektivet (revisjon)
29.04.2016

01.01.2017

01.01.2017
Konsesjonskontraktsdirektivet
29.04.2016

01.01.2017

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015
29.04.2016

30.04.2016

16.12.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr
29.04.2016

30.04.2016

12.05.2016
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

31.03.2017
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

09.05.2016
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming)
29.04.2016

01.06.2017

01.06.2016
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
29.04.2016

01.06.2017

01.06.2016
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming
29.04.2016

30.04.2016

20.06.2016
Plassering av informasjon på poser med rulletobakk
29.04.2016

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler
29.04.2016

Radiodirektivet
29.04.2016

01.01.2017

13.06.2016
Felles innsending av data og datadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH)
29.04.2016

30.04.2016

30.04.2016
Godkjenning av rescalure som aktivt stoff i plantevernmidler
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i plantevernmidler
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerate som substitusjonskandidat i plantevernmidler
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Godkjenning av flupyradifuron som aktivt stoff i plantevernmidler
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin
29.04.2016

30.04.2016

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
29.04.2016

30.04.2016

Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
29.04.2016

30.04.2016

Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
29.04.2016

30.04.2016

Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
29.04.2016

30.04.2016

Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
29.04.2016

30.04.2016

Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
29.04.2016

30.04.2016

Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
29.04.2016

30.04.2016

Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
29.04.2016

30.04.2016

REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger
29.04.2016

30.04.2016

30.04.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylfenoletoksylater
29.04.2016

30.04.2016

30.04.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp.
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn
29.04.2016

30.04.2016

02.05.2016
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
29.04.2016

30.04.2016

12.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

06.06.2014
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

03.05.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

03.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin
29.04.2016

13.05.2016

03.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

03.05.2016
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten
29.04.2016

30.04.2016

02.11.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
29.04.2016

30.04.2016

Handel med såvare fra olje- og fibervekster
29.04.2016

30.04.2016

01.01.2017
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns
29.04.2016

30.04.2016

Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
29.04.2016

30.04.2016

26.05.2016
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland
29.04.2016

30.04.2016

Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
29.04.2016

30.04.2016

Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
29.04.2016

01.06.2016

Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
29.04.2016

01.06.2016

Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert)
29.04.2016

01.06.2016

01.06.2016
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
29.04.2016

01.06.2016

01.06.2016
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater
29.04.2016

01.06.2016

01.06.2016
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner
18.03.2016

19.03.2016

Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34
18.03.2016

19.03.2016

31.03.2016
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
18.03.2016

19.03.2016

Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primærmålevariabler
18.03.2016

19.03.2016

EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
18.03.2016

19.03.2016

Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
18.03.2016

19.03.2016

29.03.2016
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
18.03.2016

19.03.2016

21.03.2016
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland
18.03.2016

19.03.2016

29.03.2016
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
18.03.2016

19.03.2016

29.03.2016
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

01.07.2018
Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle kjøleprodukter
18.03.2016

19.03.2016

24.04.2016
Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode
18.03.2016

19.03.2016

Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som et basisstoff i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisubstans i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Godkjenning av mandestrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet haloxyfop-P i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (plantedeler over jorden) som en basisubstans i plantevernmidler
18.03.2016

19.03.2016

13.04.2016
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
18.03.2016

19.03.2016

19.03.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for dietylenglykolmonoetyleter
18.03.2016

19.03.2016

19.03.2016
Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

30.03.2016
Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger
18.03.2016

19.03.2016

30.03.2016
Lavspenningsdirektivet (revisjon)
18.03.2016

01.07.2017

20.04.2016
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)
18.03.2016

01.07.2017

20.04.2016
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)
18.03.2016

01.07.2017

20.04.2016
Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsvirksomheter
18.03.2016

19.03.2016

29.03.2016
Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

04.08.2016
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Godkjenning av DL-methionyl-DL-methionin som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr
18.03.2016

19.03.2016

08.04.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
18.03.2016

19.03.2016

EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
05.02.2016

06.02.2016

19.02.2016
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
05.02.2016

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38
05.02.2016

06.02.2016

03.03.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11
05.02.2016

06.02.2016

03.03.2016
Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015
05.02.2016

06.02.2016

Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
05.02.2016

06.02.2016

Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering
05.02.2016

06.02.2016

Sider