Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
05.12.2018

06.12.2018

Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

01.01.2019
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

11.12.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
05.12.2018

06.12.2018

18.01.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
05.12.2018

06.12.2018

18.12.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
05.12.2018

06.12.2018

18.12.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
05.12.2018

06.12.2018

18.12.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
05.12.2018

06.12.2018

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
05.12.2018

06.12.2018

Europeisk rammeverk for lærlinger
26.10.2018

27.10.2018

Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
26.10.2018

27.10.2018

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
26.10.2018

27.10.2018

27.06.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave
26.10.2018

27.10.2018

Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
26.10.2018

27.10.2018

30.10.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser
26.10.2018

27.10.2018

Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
26.10.2018

01.07.2017
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
26.10.2018

Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
26.10.2018

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
26.10.2018

27.10.2018

29.10.2018
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
26.10.2018

Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
26.10.2018

27.10.2018

30.10.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
26.10.2018

27.10.2018

Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
26.10.2018

27.10.2018

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
21.09.2018

22.09.2018

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Statistikk om plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
21.09.2018

22.09.2018

Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018
21.09.2018

22.09.2018

Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
21.09.2018

22.09.2018

Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
21.09.2018

22.09.2018

Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
21.09.2018

22.09.2018

Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
21.09.2018

21.09.2018

Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
21.09.2018

22.09.2018

Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
21.09.2018

22.09.2018

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
21.09.2018

22.09.2018

Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff
21.09.2018

22.09.2018

Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
21.09.2018

22.09.2018

18.11.2019
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
21.09.2018

22.09.2018

21.09.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
21.09.2018

22.09.2018

21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
21.09.2018

22.09.2018

21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
21.09.2018

22.09.2018

21.09.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
21.09.2018

22.09.2018

27.09.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
21.09.2018

22.09.2018

24.09.2018
Europeisk år for kulturarv 2018
06.07.2018

07.07.2018

EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020
06.07.2018

07.07.2018

Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
06.07.2018

07.07.2018

Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
06.07.2018

07.07.2018

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
06.07.2018

07.07.2018

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
06.07.2018

07.07.2018

Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
06.07.2018

07.07.2018

28.06.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
06.07.2018

07.07.2018

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
06.07.2018

07.07.2018

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
06.07.2018

07.07.2018

EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
06.07.2018

07.07.2018

Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
06.07.2018

07.07.2018

21.08.2018
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
06.07.2018

Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
06.07.2018

07.07.2018

01.02.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
06.07.2018

07.07.2018

Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
06.07.2018

07.07.2018

Personvernforordningen
06.07.2018

20.07.2018

20.07.2018
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
06.07.2018

Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
06.07.2018

Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

01.07.2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
06.07.2018

07.07.2018

Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
06.07.2018

07.07.2018

21.08.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
06.07.2018

07.07.2018

14.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen
06.07.2018

07.07.2018

Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
06.07.2018

07.07.2018

08.08.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
06.07.2018

07.07.2018

06.08.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
06.07.2018

07.07.2018

20.08.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Krav til innhold i søknader om ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Unionslisten for ny mat
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
06.07.2018

07.07.2018

10.07.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
06.07.2018

07.07.2018

01.01.2019
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
06.07.2018

07.07.2018

15.11.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
06.07.2018

07.07.2018

29.08.2018
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
06.07.2018

07.07.2018

Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
06.07.2018

07.07.2018

26.07.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
06.07.2018

07.07.2018

09.07.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
06.07.2018

07.07.2018

Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
06.07.2018

07.07.2018

EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
06.07.2018

07.07.2018

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
06.07.2018

07.07.2018

Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
31.05.2018

01.06.2018

01.06.2018
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
31.05.2018

01.06.2018

Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
31.05.2018

01.06.2018

07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
31.05.2018

08.04.2019

07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
31.05.2018

08.04.2019

07.06.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
31.05.2018

01.06.2018

Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
31.05.2018

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
31.05.2018

01.06.2018

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.05.2018

01.06.2018

29.10.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
31.05.2018

01.06.2018

19.06.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
31.05.2018

01.06.2018

24.08.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
31.05.2018

01.06.2018

24.08.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat
31.05.2018

01.06.2018

24.08.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
31.05.2018

01.06.2018

01.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
31.05.2018

01.06.2018

Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
31.05.2018

01.06.2018

Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
31.05.2018

01.06.2018

07.09.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
31.05.2018

01.06.2018

Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2018

01.06.2018

04.06.2018
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
27.04.2018

Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser
27.04.2018

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
27.04.2018

28.04.2018

04.05.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
27.04.2018

28.04.2018

04.05.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
27.04.2018

28.04.2018

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
27.04.2018

28.04.2018

15.06.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
27.04.2018

28.04.2018

04.12.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

02.05.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

02.05.2018
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
27.04.2018

28.04.2018

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
27.04.2018

Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

28.04.2018
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

21.08.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
27.04.2018

28.04.2018

18.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
27.04.2018

28.04.2018

Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

28.04.2018
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
27.04.2018

28.04.2018

07.05.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018

Sider