Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)

Tittel

Kommisjonsforordning 2019/2020 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012

Commission Regulation 2019/2020 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and (EU) No 1194/2012

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2019)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
Forordningen omhandler belysningsprodukter og er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Virkeområdet for forordningen er lyskilder og separate forkoplingsutstyr. Kravene gjelder også for belysningsprodukter og separat forkoplingsutstyr plassert på markedet i et sammensatt produkt. Produktene er typisk lyspærer, spotter, lysrør.

Kommisjonen anslår at summen av besparelsen i primærenergi fra revidert økodesignforordning og revidert energimerkeforordning for belysningsprodukter i EU er 125 TWh/år fram mot 2030, eller 41,9 TWh i besparelser i sluttenergibruk i 2030.

Forordningen stiller energieffektivitetskrav, informasjonskrav og krav knyttet til reparasjon og håndtering av utrangerte produkter. Forordningen stiller krav om tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon, demontering av produktet på en minst mulig ødeleggende måte og med bruk av vanlig verktøy.

I likhet med de fleste nye økodesign produktforordninger og revisjoner av gjeldende forordninger, inneholder den aktuelle forordningen en ny bestemmelse om forbud mot omgåelse av regelverket (artikkel 7 Circumvention). Det er forbudt å bringe i omsetning produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere. Den samme bestemmelsen sier at belysningsproduktets energiforbruk ikke skal økes som følge av en programvareoppdatering, uten at produsenten eller importøren har innhentet eksplisitt tillatelse på forhånd fra sluttbrukeren.

• Virkningsdato for energieffektivitetskrav er 1. september 2021

• Virkningsdato for funksjonelle krav er 1. september 2021

• Virkningsdato for informasjonskrav er 1. september 2021

• Imidlertid skal artikkel 7, om omgåelse av regelverket, gjelde fra den dato forordningen trer i kraft.

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 2019 /xxx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
NVE publiserte en nyhet på sine hjemmesider den 26. mars 2015 om oppstart av revisjonsstudien.

Den 24. november 2017 og den 19. november 2018 publiserte NVE en høring av utkastet til revidert forordning. NVE mottok ingen høringsinnspill.

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det konkluderes med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Den aktuelle økodesignforordningen er underlagt prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5).

Forordningen ble behandlet i forskriftskomiteen 17. desember 2018 og er sendt til Råd og Parlament for behandling med frist 7. mai 2019.

Produktgruppen har ikke vært blant NVEs prioriterte produktgrupper de senere årene og NVE har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn posisjoner.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2019
Anvendelsesdato i EU
25.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet