Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.2.2020
Halvårsrapport publisert av Norges EU-delegasjon 11.2.2020
EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.2.2020
Europaparlamentet vedtok i mars 2019 å utsette til høsten behandlingen av revisjonen av EU-reglene for velferdsytelser etter at Rådet overraskende forkastet en foreløpig enighet med Parlamentet om revisjonen. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. På et møte i oktober 2019 ble Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen enige om å gjenoppta forhandlingene.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020
EØS-notat offentliggjort 11.12.2019
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krevde parlaments­godkjenning i Norge og Liechtenstein å kunne tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.12.2019
Rådsrekommandasjon vedtatt 8.11.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider