Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.4.2019
Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (førstegangsbehandling)
Aktivitetsrapport 2016-2018 lagt fram av Kommisjonen 2.4.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 8.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Hjemmelsgrunnlaget er også revidert for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens EU-OSHA ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 28.1.2019
EØS-notat offentliggjort 4.12.2018
Omtale av sak i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2018
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som nå er vedtatt. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Høring om evaluering av beslutningen igangsatt av Kommisjonen 20.9.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2018

Sider