Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
20.01.2020 Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
18.01.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
18.01.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
14.01.2020 Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
14.01.2020 Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
10.01.2020 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
10.01.2020 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
09.01.2020 Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
09.01.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
23.12.2019 Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
22.12.2019 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
20.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett
20.12.2019 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
19.12.2019 Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
19.12.2019 Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner
19.12.2019 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
19.12.2019 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
19.12.2019 Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardiserte tilnærmingen til markedsrisiko
19.12.2019 ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
18.12.2019 Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.12.2019 Godkjenning av L-treonin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.12.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
17.12.2019 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
17.12.2019 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
17.12.2019 ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
16.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om flerårig rullende planlegging
16.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
16.12.2019 EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering
14.12.2019 Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
14.12.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
14.12.2019 Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinyllklorid (PVC)
13.12.2019 Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
12.12.2019 Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
12.12.2019 Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020
11.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
11.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
11.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
11.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
11.12.2019 Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
11.12.2019 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
11.12.2019 Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
11.12.2019 Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
11.12.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
10.12.2019 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
10.12.2019 Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
10.12.2019 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
10.12.2019 Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter

Sider