Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
18.10.2019 Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
16.10.2019 Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder
16.10.2019 Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
13.10.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
10.10.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
10.10.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
10.10.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
10.10.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
10.10.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om treemballasje
10.10.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
10.10.2019 Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
10.10.2019 Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
10.10.2019 Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
10.10.2019 Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
10.10.2019 Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
09.10.2019 EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
04.10.2019 Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
01.10.2019 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
30.09.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania
24.09.2019 REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker (dossiers) som skal kontrolleres
23.09.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
13.09.2019 Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
11.09.2019 Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
09.09.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.09.2019 Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
04.09.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
04.09.2019 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
28.08.2019 Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
24.08.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
23.08.2019 Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
23.08.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
22.08.2019 Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
21.08.2019 Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
19.08.2019 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
15.08.2019 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
14.08.2019 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
14.08.2019 Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
13.08.2019 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
10.08.2019 Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
10.08.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
07.08.2019 Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal

Sider