Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on sovereign bond-backed securities

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2018)

Sammendrag av innhold
Den foreslåtte forordningen lanserer et nytt finansielt produkt, kalt verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner (Sovereign Bond-Backed Securities, SBBS). Dette er strukturerte finansielle produkter med europeiske statsobligasjoner som underliggende aktiva, med formål om å bidra til finansiell stabilitet i euro-sonen ved å legge til rette for økt diversifisering av bankers porteføljer av statsgjeld. Dette skal redusere en problematisk binding mellom bankers balanser og en overvekt av hjemlandets statsobligasjoner – i tråd med målene i den europeiske "Banking Union".

Etter nåværende regelverk vil SBBS bli definert som verdipapiriseringsprodukter og dermed behandlet vesentlig strengere enn deres underliggende portefølje av statsobligasjoner. Det henvises i forslagsteksten særlig til høyere kapitalkrav, begrenset/ingen likviditetsdeknings- og sikkerhetsstillingsmuligheter og mer restriktive investeringsgrenser for diverse investorklasser. Det argumenteres for at SBBS har mer til felles med de underliggende statsobligasjoner enn med tradisjonelle verdipapiriseringsprodukter, og den foreslåtte forordningen, samt endringsforslagene til CRR, Solvens II mv., tilpasser regelverket til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dersom forordningen blir vedtatt vil den innføres i Norge ved henvisning (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Må vurderes på senere tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet