Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
15.07.2020
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
15.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
15.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
14.07.2020
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
14.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland
14.07.2020
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
14.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av sentrale motparter i tredjeland
14.07.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021
14.07.2020
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
13.07.2020
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
09.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
09.07.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til alle fuglearter ment for egglegging
09.07.2020
Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger
09.07.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
09.07.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om moderniseringsfondet
09.07.2020
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien
09.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
09.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
09.07.2020
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
09.07.2020
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
09.07.2020
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
09.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
09.07.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
07.07.2020
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
07.07.2020
Tillatelse til tiltak for stabilisering av markedet i vinsektoren
06.07.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
06.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
03.07.2020
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
02.07.2020
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.07.2020
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
01.07.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
01.07.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
30.06.2020
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
30.06.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
30.06.2020
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk versjon
29.06.2020
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
29.06.2020
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
26.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
25.06.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.06.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
24.06.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
18.06.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
18.06.2020
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
18.06.2020
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
18.06.2020
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer
18.06.2020
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
17.06.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
17.06.2020
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
17.06.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
15.06.2020

Sider