Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
14.01.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
14.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
13.01.2020
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
13.01.2020
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
13.01.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
13.01.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
13.01.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
13.01.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
20.12.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
20.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
18.12.2019
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om transport av husdyr og rugeegg
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmatierale av visse dyr
17.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
17.12.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
17.12.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
17.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
17.12.2019
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
17.12.2019
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
17.12.2019
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.12.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullende planlegging (2021-2028)
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
16.12.2019
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
16.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
16.12.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
12.12.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
12.12.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
09.12.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
06.12.2019
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
29.11.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
29.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
29.11.2019

Sider