Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker
28.06.2018
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
28.06.2018
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
27.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
25.06.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
22.06.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
21.06.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
20.06.2018
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
19.06.2018
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
18.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania
18.06.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
14.06.2018
Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet
13.06.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
13.06.2018
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonslisten for stoffer i vann
05.06.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
05.06.2018
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
05.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
04.06.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
01.06.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
01.06.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.06.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
30.05.2018
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
30.05.2018
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
30.05.2018
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
30.05.2018
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner
30.05.2018
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
30.05.2018
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
30.05.2018
Miljørapportering: teknisk oppdatering
30.05.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
29.05.2018
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
29.05.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
29.05.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
29.05.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
29.05.2018
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
28.05.2018
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
25.05.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
23.05.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave
22.05.2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps
18.05.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
18.05.2018
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
17.05.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland
16.05.2018
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
16.05.2018
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
16.05.2018
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
16.05.2018
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
16.05.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
16.05.2018
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
16.05.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
15.05.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
14.05.2018
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
14.05.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
14.05.2018
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
14.05.2018
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil
08.05.2018
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
07.05.2018
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
07.05.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
07.05.2018
Vilkår for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
07.05.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
07.05.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
04.05.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over gjenvinningsanlegg
04.05.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
04.05.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
04.05.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
04.05.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
04.05.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
03.05.2018
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
03.05.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
03.05.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
03.05.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
03.05.2018
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå
02.05.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
02.05.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
02.05.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
30.04.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
27.04.2018
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
27.04.2018
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
27.04.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
27.04.2018
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
26.04.2018
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
26.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
25.04.2018
Tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon
25.04.2018
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
25.04.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala
24.04.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser
24.04.2018
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
20.04.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
20.04.2018
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
20.04.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
20.04.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
20.04.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
20.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
20.04.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
19.04.2018
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
19.04.2018
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
18.04.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
18.04.2018
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
18.04.2018
Pakkelevering over grensene
18.04.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser
18.04.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
18.04.2018
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
18.04.2018
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
18.04.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
18.04.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
17.04.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
16.04.2018
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien
12.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
10.04.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
10.04.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
09.04.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
09.04.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
04.04.2018
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
04.04.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
03.04.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
28.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
28.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
28.03.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
28.03.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
26.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland
26.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering
23.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
22.03.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
22.03.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
21.03.2018
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia
21.03.2018
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
21.03.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
21.03.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
20.03.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
20.03.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
20.03.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
20.03.2018
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
19.03.2018
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
19.03.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
16.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Nederland
16.03.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
16.03.2018
Europeisk rammeverk for lærlinger
15.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
14.03.2018
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
14.03.2018
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
14.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko
14.03.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
14.03.2018
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå: rådgivende gruppe
13.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
13.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
13.03.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
09.03.2018
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
09.03.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
08.03.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
08.03.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsstyringssystemer
08.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland
07.03.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
07.03.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.03.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
05.03.2018
EU-referansesenter for dyrevelferd
05.03.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.03.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland
01.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.03.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.02.2018
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
28.02.2018
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
28.02.2018
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere
28.02.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
28.02.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
27.02.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
27.02.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
27.02.2018
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
27.02.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser
26.02.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
26.02.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
26.02.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
26.02.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
26.02.2018
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
23.02.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
21.02.2018
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
21.02.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.02.2018
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
19.02.2018
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner
19.02.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
16.02.2018
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
15.02.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
15.02.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
15.02.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
15.02.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
15.02.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
15.02.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
15.02.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
15.02.2018

Sider