Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Europeisk næringslivsstatistikk
27.11.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
27.11.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper
27.11.2019
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
27.11.2019
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
27.11.2019
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning
27.11.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
27.11.2019
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
27.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
27.11.2019
Soliditetskrav til verdipapirforetak
27.11.2019
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
27.11.2019
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
27.11.2019
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
26.11.2019
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
26.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
26.11.2019
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
26.11.2019
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringer
26.11.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
26.11.2019
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
26.11.2019
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
25.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
25.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
25.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
25.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
22.11.2019
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
22.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
19.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd
19.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
18.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
18.11.2019
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
15.11.2019
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
13.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
12.11.2019
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
12.11.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
12.11.2019
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
08.11.2019
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
07.11.2019
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
07.11.2019
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
07.11.2019
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
07.11.2019
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
07.11.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
07.11.2019
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
07.11.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
07.11.2019
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
07.11.2019

Sider