Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
22.05.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
20.05.2019
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
20.05.2019
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
20.05.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
20.05.2019
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
20.05.2019
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser
20.05.2019
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
20.05.2019
Kontraktsregler for salg av varer
20.05.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
20.05.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
17.05.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
17.05.2019
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
17.05.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
17.05.2019
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
17.05.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.05.2019
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringshåndtering
16.05.2019
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
16.05.2019
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
16.05.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
16.05.2019
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
16.05.2019
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
16.05.2019
Jernbanesikkerhet: henstilling om utstedelse av sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere
16.05.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
16.05.2019
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
16.05.2019
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
16.05.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
15.05.2019
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
15.05.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
15.05.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
14.05.2019
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
14.05.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
14.05.2019
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
14.05.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
13.05.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
13.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
10.05.2019
Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
08.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
08.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
07.05.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
07.05.2019
Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring
06.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
06.05.2019
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
02.05.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
02.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
30.04.2019
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
30.04.2019
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
29.04.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
29.04.2019

Sider