Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Vern av varslere
23.10.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
22.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
17.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
17.10.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
15.10.2019
Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA
14.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
10.10.2019
Europeisk sosialstatistikk
10.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
10.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
10.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
10.10.2019
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
09.10.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
09.10.2019
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
09.10.2019
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
09.10.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
08.10.2019
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
07.10.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
04.10.2019
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
04.10.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
04.10.2019
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
04.10.2019
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
01.10.2019
Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
01.10.2019
Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
30.09.2019
Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter
30.09.2019
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
27.09.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
27.09.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania
27.09.2019
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
26.09.2019
Energispareforpliktelser i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
25.09.2019
Retningslinjer for innholdet av nasjonale rapporter om potentialet for effektiv oppvarmning og kjøling i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
25.09.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
25.09.2019
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
25.09.2019
Gjennomføring av nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet
25.09.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
23.09.2019
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
23.09.2019
Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED)
23.09.2019
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
17.09.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
17.09.2019
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion
16.09.2019
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
16.09.2019
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
10.09.2019

Sider