Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
13.02.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
12.02.2019
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
11.02.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
11.02.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
08.02.2019
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
08.02.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
08.02.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
07.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
07.02.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
07.02.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
07.02.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
06.02.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
06.02.2019
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
06.02.2019
Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler
06.02.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
06.02.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
05.02.2019
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
04.02.2019
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
01.02.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
31.01.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
31.01.2019
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
31.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
31.01.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
30.01.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
30.01.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
30.01.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
30.01.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
30.01.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
30.01.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
29.01.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
29.01.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
29.01.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
28.01.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
28.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.01.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
24.01.2019
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
24.01.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
24.01.2019
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
24.01.2019
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
24.01.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
24.01.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
24.01.2019
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
24.01.2019
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
23.01.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
23.01.2019

Sider