Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn
24.01.2020
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.01.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
23.01.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
23.01.2020
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
23.01.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
22.01.2020
Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet
21.01.2020
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
21.01.2020
Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
20.01.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
20.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
20.01.2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
20.01.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
20.01.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
17.01.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
17.01.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
17.01.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
15.01.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
14.01.2020
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
14.01.2020
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
13.01.2020
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
13.01.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
13.01.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
13.01.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
13.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
13.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.01.2020
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
20.12.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
20.12.2019
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
18.12.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
17.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
17.12.2019
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
17.12.2019
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
17.12.2019
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.12.2019
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmatierale av visse dyr
17.12.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
17.12.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
17.12.2019

Sider