Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Status for øyer i Portugal som fri for varroainfeksjon
07.11.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
07.11.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
07.11.2019
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
07.11.2019
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
07.11.2019
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
07.11.2019
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
07.11.2019
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
07.11.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
07.11.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
06.11.2019
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2019
06.11.2019
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
06.11.2019
Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
06.11.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
06.11.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
31.10.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
31.10.2019
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
31.10.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
31.10.2019
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
31.10.2019
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner
30.10.2019
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
30.10.2019
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt prosjektkonkurranser
30.10.2019
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt prosjektkonkurranser
30.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
25.10.2019
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
24.10.2019
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
24.10.2019
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
24.10.2019
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
23.10.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Vern av varslere
23.10.2019
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
22.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
17.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
17.10.2019

Sider