Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
31.01.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
31.01.2019
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
31.01.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
31.01.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
30.01.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
30.01.2019
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
30.01.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
30.01.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
30.01.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
30.01.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
29.01.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
29.01.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
29.01.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
28.01.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
28.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.01.2019
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
24.01.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
24.01.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
24.01.2019
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
24.01.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
24.01.2019
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
24.01.2019
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
24.01.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
24.01.2019
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
23.01.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
23.01.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
22.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
18.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
18.01.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
17.01.2019
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
16.01.2019
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
16.01.2019
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
16.01.2019
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
16.01.2019
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
16.01.2019
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
16.01.2019
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
16.01.2019
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
16.01.2019
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
14.01.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
14.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
14.01.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
14.01.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
11.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
11.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
10.01.2019

Sider