Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
28.03.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
28.03.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
28.03.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
27.03.2019
Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
26.03.2019
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
26.03.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
26.03.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
25.03.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
25.03.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
25.03.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
25.03.2019
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
22.03.2019
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
22.03.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
22.03.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
20.03.2019
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
20.03.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
20.03.2019
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon)
19.03.2019
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
19.03.2019
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
19.03.2019
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
19.03.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
19.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
19.03.2019
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon)
19.03.2019
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
19.03.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
19.03.2019
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
19.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om publisering av harmoniserte standarder
19.03.2019
Maskindirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte standarder
18.03.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
18.03.2019
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
15.03.2019
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
15.03.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
14.03.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
14.03.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.03.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
14.03.2019
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
14.03.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
14.03.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
14.03.2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
14.03.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.03.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
13.03.2019
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
13.03.2019

Sider