Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
29.11.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
29.11.2018
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
29.11.2018
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
29.11.2018
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
28.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.11.2018
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold
28.11.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
28.11.2018
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
27.11.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
27.11.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
26.11.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
26.11.2018
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
23.11.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
23.11.2018
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
23.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
22.11.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
21.11.2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
21.11.2018
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
21.11.2018
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
20.11.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
20.11.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
20.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
16.11.2018
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
16.11.2018
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
15.11.2018
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
14.11.2018
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data
14.11.2018
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
14.11.2018
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
14.11.2018
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
14.11.2018
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser
14.11.2018
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
13.11.2018
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
13.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
12.11.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
10.11.2018
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
09.11.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
09.11.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
08.11.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
08.11.2018

Sider