Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
17.05.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
17.05.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
16.05.2019
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
16.05.2019
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer på jernbanenettet
16.05.2019
Jernbanesikkerhet: henstilling om utstedelse av sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere
16.05.2019
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
16.05.2019
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringskontroll
16.05.2019
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsskontroll
16.05.2019
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
16.05.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
16.05.2019
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
16.05.2019
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
15.05.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
15.05.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
15.05.2019
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
14.05.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
14.05.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
14.05.2019
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
14.05.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
13.05.2019
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
13.05.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
13.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
10.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
08.05.2019
Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
08.05.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
07.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
07.05.2019
Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring
06.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
06.05.2019
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
03.05.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
02.05.2019
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
02.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
30.04.2019
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
30.04.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
29.04.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
29.04.2019
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
29.04.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
25.04.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
24.04.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
24.04.2019
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
24.04.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
23.04.2019
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
23.04.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
23.04.2019
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
17.04.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon)
17.04.2019
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
17.04.2019

Sider