Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
18.10.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
18.10.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
18.10.2017
Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff
18.10.2017
Koordinering av offentlige trygdeordninger: utstedelse av bekreftelse angående lovanvendelse
18.10.2017
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2017)
18.10.2017
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
18.10.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
18.10.2017
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania
17.10.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
17.10.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
16.10.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
13.10.2017
Visuminformasjonssystemet (VIS): anvendelse av visse bestemmelser om Bulgaria og Romania
12.10.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia
11.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia
11.10.2017
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
11.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
10.10.2017
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
09.10.2017
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
09.10.2017
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
04.10.2017
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vilkår for vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseverdier
03.10.2017
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om anvendelse av kriterier for vurdering av visse hendelsers innvirkning
29.09.2017
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering av visse verdier
29.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
29.09.2017
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
29.09.2017
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
28.09.2017
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
28.09.2017
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
28.09.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester
26.09.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
22.09.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
22.09.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
21.09.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
21.09.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om regioner i Italia
20.09.2017
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler
15.09.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
14.09.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
14.09.2017
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
13.09.2017
Koordinert reaksjon på store cybersikkerhetshendelser og -kriser
13.09.2017
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
11.09.2017
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
07.09.2017
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
07.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
07.09.2017
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
07.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
06.09.2017
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
06.09.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
04.09.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
04.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
04.09.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland
01.09.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
01.09.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
31.08.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylsyklopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
30.08.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
30.08.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
28.08.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
28.08.2017
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
28.08.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien
28.08.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
25.08.2017
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
23.08.2017
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
23.08.2017
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
21.08.2017
Godkjenning av kolekalsiferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
21.08.2017
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
21.08.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
17.08.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
14.08.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
14.08.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
14.08.2017
Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
11.08.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
11.08.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2017
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
10.08.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om visse produkter til forebygging eller behandling av blærebetennelse
08.08.2017
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
08.08.2017
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe
08.08.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
08.08.2017
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
08.08.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
07.08.2017
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
07.08.2017
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
04.08.2017
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
04.08.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
03.08.2017
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe
03.08.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
03.08.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
03.08.2017
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
02.08.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
02.08.2017
Grensekryssende krafthandel: retningslinje for systemdrift
02.08.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
02.08.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji
01.08.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
31.07.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
28.07.2017
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
27.07.2017
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
26.07.2017
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
26.07.2017
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
25.07.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
25.07.2017
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
20.07.2017
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
14.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
14.07.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
14.07.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
14.07.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
14.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
14.07.2017
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
14.07.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
14.07.2017
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA
13.07.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
13.07.2017
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
13.07.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
12.07.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
12.07.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
11.07.2017
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
11.07.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
11.07.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Litauen og Polen
11.07.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
11.07.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
11.07.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
10.07.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
07.07.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
07.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
06.07.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia
06.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
05.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
05.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
05.07.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
05.07.2017
Standardformat for visum: endringsbestemmelser
04.07.2017
Energimerkeforordningen 2015
04.07.2017
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
03.07.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
03.07.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen
03.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
29.06.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
29.06.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
29.06.2017
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
28.06.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
27.06.2017
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
26.06.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
23.06.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
23.06.2017
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
23.06.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Belgia og Frankrike
23.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
23.06.2017
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent
23.06.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
23.06.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk (revisjon)
23.06.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
23.06.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
23.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
22.06.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
22.06.2017
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
22.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
22.06.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
22.06.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
22.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
22.06.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
22.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
20.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
19.06.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
19.06.2017
Tillatt import fra Makedonia, Georiga og Kiribati av fiskevarer til konsum
16.06.2017
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
15.06.2017
Fôrmiddelkatalogen: endringer
15.06.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
15.06.2017
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
15.06.2017
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
14.06.2017
Pengemarkedsforordningen
14.06.2017
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
14.06.2017
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
14.06.2017
Prospektforordningen 2017 om verdipapirer
14.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
14.06.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
13.06.2017
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte
13.06.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
12.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
09.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
09.06.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
08.06.2017
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
08.06.2017
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
08.06.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
08.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
07.06.2017
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter
07.06.2017
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
07.06.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
07.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
07.06.2017
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
07.06.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
06.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
06.06.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
06.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
06.06.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
02.06.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
02.06.2017

Sider