Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
24.10.2019
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
24.10.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Vern av varslere
23.10.2019
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
23.10.2019
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
23.10.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
22.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
17.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
17.10.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
16.10.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
15.10.2019
Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA
14.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
10.10.2019
Europeisk sosialstatistikk
10.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
10.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
10.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
10.10.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
09.10.2019
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
09.10.2019
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
09.10.2019
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
09.10.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
08.10.2019
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
07.10.2019
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
04.10.2019
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
04.10.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
04.10.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
04.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
01.10.2019

Sider