Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
15.04.2019
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode
11.04.2019
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
08.04.2019
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
05.04.2019
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
05.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
04.04.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
03.04.2019
Digital sikkerhet i energisektoren
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
03.04.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
03.04.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
03.04.2019
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
03.04.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
01.04.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
29.03.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
29.03.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
28.03.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
28.03.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
28.03.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
27.03.2019
Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
26.03.2019
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
26.03.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
26.03.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
25.03.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
25.03.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
25.03.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
25.03.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
22.03.2019
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
22.03.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
22.03.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
20.03.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
20.03.2019
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
20.03.2019

Sider