Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1175 av 9. juli 2019 om fastslåing av at sertifiseringsordninga «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» oppfyller berekraftskriteria under europaparlaments- og rådsdirektiva 98/70/EF og 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1175 of 9 July 2019 on recognition of the ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil RED’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Artikel 7b og 7c i og bilag IV til direktiv 98/70/EF og artikel 17 og 18 i og bilag V til direktiv 2009/28/EF indeholder ensartede bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og ensartede procedurer for kontrol af overholdelsen af disse kriterier.

(2) Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning med hensyn til de formål, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffernes og de flydende biobrændslers overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i samme direktiv.

(3) Kommissionen kan beslutte, at frivillige nationale eller internationale ordninger, der fastsætter standarder for fremstilling af biomasseprodukter, indeholder nøjagtige data med henblik på de i artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF omhandlede formål og/eller godtgør, at partier af biobrændstoffer eller flydende biobrændsler overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3, 4 og 5, og/eller at ingen materialer er blevet ændret eller fjernet bevidst, så partiet eller en del heraf ville skulle henføres under bilag IX. Hvis en økonomisk aktør fremlægger dokumentation eller data indhentet i overensstemmelse med en frivillig ordning, som Kommissionen har anerkendt, bør medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(4) Anmodningen om anerkendelse af, at den frivillige ordning »Roundtable on Sustainable Palm Oil RED« dokumenterer, at partier af biobrændstof er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, blev forelagt Kommissionen den 24. april 2018. Ordningen, der har hjemsted i Menara UOA Bangsar, No. 5, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia, omfatter palmeoliebaserede produkter og hele sporbarhedskæden. Dokumenter vedrørende den anerkendte ordning bør stilles til rådighed på den gennemsigtighedsplatform, der er etableret ved direktiv 2009/28/EF.

(5) Kommissionens vurdering af den frivillige ordning »Roundtable on Sustainable Palm Oil RED« viste, at ordningen i tilstrækkelig grad dækker bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, og at den anvender en massebalancemetode i overensstemmelse med kravene i artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

(6) Ved vurderingen af den frivillige ordning »Roundtable on Sustainable Palm Oil RED« blev det konstateret, at ordningen opfylder standarderne for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision, og at den ligeledes opfylder kravene angående metodologi i bilag IV til direktiv 98/70/EF og bilag V til direktiv 2009/28/EF.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Biobrændstoffers og Flydende Biobrændslers Bæredygtighed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2019
Anvendelsesdato i EU
30.07.2019
Opphører å gjelde
30.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet