EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/942 av 5. juni 2019 om opprettelse av et EU-byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (revisjon)

Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast)

Del av:

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen inngår i revisjonen av den tredje energimarkedspakken fra 2009, og regulerer opprettelsen av ACER, dets organisering, oppgaver, kompetanse og finansiering. Bakgrunnen for opprettelsen av ACER var behovet for et sterkere samarbeid mellom reguleringsmyndighetene i Europa.

I kapittel 1 videreføres oppgaver og kompetanse for ACER. Byrået skal fortsatt ha en rådgivende rolle og gi anbefalinger. ACER skal gi retningslinjer for utviklingen av utfyllende regelverk om grensekryssende handel med elektrisitet og naturgass. Byråets kompetanse til å fatte vedtak på angitte områder der nasjonale reguleringsmyndigheter ikke kommer til enighet, foreslås videreført, jf. artikkel 6 og 11.

Det foreslås endringer i ACERs rolle ved implementering av nettkoder og retningslinjer vedtatt som forordninger av Kommisjonen. Forslag fra TSO'ene og kraftbørsene om vilkår, betingelser og metoder av betydning for grensekryssende handel skal sendes til ACER for godkjenning, jf. artikkel 5 nr. 2. Hvis saken er av regional karakter, dvs. berører flere medlemsland, foreslås det at en undergruppe av det regulatoriske styret i ACER forbereder saken, jf. artikkel 7.

Det foreslås at nasjonale reguleringsmyndigheter etablerer regionale grupper for å gi koordinerte vurderinger, anbefalinger og vedtak. Ett lands reguleringsmyndighet skal utpekes som kontaktpunkt og koordinator, jf. artikkel 7.

Det foreslås at ACER skal ha oppsyn med felles regionale driftssentraler. Dette er en ny form for samarbeid mellom TSO'ene i en region, med nærmere bestemmelser i forslaget til endret elektrisitetsforordning (forordning 714/2009). ACER skal bl.a. kunne innhente informasjon fra slike driftssentraler og gi råd og anbefalinger, jf. artikkel 8.

Det foreslås nye oppgaver knyttet til analyser av produksjonskapasitet og beredskap. ACER skal godkjenne nærmere angitte metoder, beregninger og tekniske spesifikasjoner som utarbeides av TSO'ene gjennom ENTSO-E, jf. artikkel 10.

Det fastslås at ACER skal ha oppsyn med hvordan kraftbørsene utøver funksjonene sine etter forordning 1225/2005 (CACM), jf. artikkel 9.

Det fastslås videre at ACER har oppgaver knyttet til prosjekter for ny grensekryssende infrastruktur i samsvar med forordning 347/2013 om trans-europeisk infrastruktur for energi, jf. artikkel 12.

Det fastslås også at ACER skal ha oppsyn med energimarkedene i samsvar med forordning 1227/2011 om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedene (REMIT), jf. artikkel 13.

Mer generelt skal ACER ha oppsyn med energimarkedene, herunder etterlevelse av forbrukerrettigheter, hindre for grensekryssende handel, statlige tiltak som motvirker reelle priser og medlemslandenes innsats knyttet til forsyningssikkerhet, jf. artikkel 16.

I kapittel 2 samles bestemmelser om organiseringen av ACER. Det foreslås at regulatorstyret skal kunne fatte vedtak med simpelt flertall, og ikke som i dag med to tredjedels flertall, jf. artikkel 23. Det er foreslått en ny bestemmelse om arbeidsgrupper som skal bestå av eksperter fra ACER, nasjonale reguleringsmyndigheter og Kommisjonen, jf. artikkel 30.

Det er foreslått endringer for det administrative styret ved at dette bl.a. skal godkjenne de økonomiske reglene som kommer til anvendelse for ACER, en strategi for anti-korrupsjon, regler som skal motvirke inhabilitet, samt planer for kommunikasjon og offentlighet, jf. artikkel 20. Det er foreslått at det administrative styret skal godkjenne årlige og flerårige arbeidsprogrammer for ACER, jf. artikkel 21.

Det foreslås noen nye funksjoner for ACER-direktøren, som skal forberede en plan for å følge opp konklusjoner fra revisjonsrapporter og tilsyn utført av det europeiske kontoret for bekjempelse av bedrageri (OLAF). Det foreslås at direktøren kan beslutte at ACER-medarbeidere stasjoneres i et eller flere medlemsland, jf. artikkel 25. Dette slik at byråets oppgaver kan utføres mest mulig effektivt.

I kapittel 3 videreføres bestemmelser om budsjett mv. og det foreslås en ny bestemmelse om bekjempelse av svindel, korrupsjon og andre ulovlige aktiviteter. Det vises bl.a. til at den europeiske revisjonsdomstolen (the European Court of Auditors) og OLAF skal kunne utføre tilsyn og inspeksjoner. Nevnte organers myndighet skal nedfelles i avtaler med tredjeland og internasjonale organisasjoner, jf. artikkel 37.

I kapittel 4 videreføres generelle og avsluttende bestemmelser. Det er foreslått nye bestemmelser bl.a. om beskyttelse, utveksling og lagring av personlige eller sikkerhetsgraderte opplysninger og sensitiv informasjon, jf. artikkel 41 og 42.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende forordning 713/2009 om ACER er vurdert som EØS-relevant, og det arbeides med innlemmelse i EØS-avtalen. Forslaget til endret ACER-forordning er merket som EØS-relevant fra Kommisjonens side. OED vil foreta en selvstendig vurdering av hvorvidt forslaget til endret forordning er EØS-relevant. En forordning gjennomføres normalt ved inkorporasjon i norsk rett. Det må foretas en gjennomgang av innholdet i rettsakten sammenholdt med norsk regelverk for å sikre at det ikke er motstrid. Behovet for eventuelle utfyllende nasjonale regler må vurderes.

Sakkyndige instansers merknader
Departementet vil komme tilbake med oppsummering av innspill som kommer inn i høringsmøtet 18.1.2017, samt høringsrunden med frist 15.3.2017.

Vurdering
Det er for tidlig å presentere en fullstendig vurdering. Sentrale bestemmelser i den gjeldende ACER-forordningen er videreført samtidig som ACER får en styrket posisjon.

Status
Det arbeides med å innlemme den gjeldende forordningen i EØS-avtalen. Forslaget til endret forordning ble publisert 30.11.2016 og er nå til gjennomgang i Rådet og Parlamentet. Gjennomgangen kan ta 2 – 3 år. Endret regelverk vil ventelig få virkning fra 2020.

Departementet har i henhold til Utredningsinstruksen punkt 3-3 sendt forslaget til endret forordning på høring med frist for innsendelse av høringsinnspill 15.3.2017.