Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2243 av 17. desember 2019 om fastsettelse av en mal for avtalesammendraget som i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 skal brukes av tilbydere av offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2243 of 17 December 2019 establishing a template for the contract summary to be used by providers of publicly available electronic communications services pursuant to Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at identificere hovedelementerne i de aftaleresuméer, som udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester skal levere til forbrugere, mikrovirksomheder, små virksomheder og nonprofitorgani­sationer i henhold til artikel 102, stk. 1 og 2, i direktiv (EU) 2018/1972, bør der udarbejdes en skabelon, hvori hovedelementerne i aftaleresuméet fastsættes. Et aftaleresumé bør være let at læse, forstå og sammenligne, og de bør have en standardstruktur og et standardformat.

(2) Oplysningerne i aftaleresuméerne skal, uanset om de er trykt eller tilgængelige i elektronisk form, opfylde de relevante tilgængelighedskrav i EU-retten om harmonisering af tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882.

(3) Aftaleresuméet skal overholde de forpligtelser, der hidrører fra forbrugerbeskyttelseslovgivning, som f.eks. Rådets direktiv 93/13/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU. Det skal også overholde de rettigheder og forpligtelser, der hidrører fra lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679.

(4) For at lette læsbarheden bør aftaleresuméet ikke, medmindre dette er behørigt begrundet, være længere end et enkeltsidet A4-ark, når det trykkes med en letlæselig skrifttype. For tjenesteydelser solgt i en pakke bør det ikke være længere end tre enkeltsidede A4-ark, når det trykkes med en letlæselig skrifttype. Det kan være berettiget at udarbejde længere materiale, f.eks. af hensyn til tilgængelighed for forbrugere med handicap. For at sikre sammenlig­nelighed mellem elektroniske kommunikationstjenesters tilbud bør aftaleresuméets layout omfatte overskrifter, der klart kan skelnes fra anden tekst, og hvorunder forskellige elementer bør grupperes. For at lette forbrugernes forståelse og sikre, at de hurtigt kan identificere vigtige oplysninger, bør de relevante elementer under hver overskrift beskrives i korte sætninger. Af hensyn til læsbarhed og trykbarhed bør der levnes tilstrækkelig margen mellem kanterne og teksten i aftaleresuméet.

(5) En skrifttypes læsbarhed afhænger af forskellige faktorer, herunder forholdet mellem synsafstanden, tegnenes højde, og om skriften let kan forstørres, når den stilles elektronisk til rådighed. Hvis den læses på kort afstand, anses en skriftstørrelse på mindst 10 pkt. for at være letlæselig for mange forbrugere. Overskrifter bør tydeligt kunne skelnes fra teksten, f.eks. ved en større skrift. De udbredte sans-serif-skrifttyper kan eventuelt anvendes for at forbedre læsbarheden. Letlæselighed bør også sikres gennem brug af en tilstrækkelig kontrast, hvor man følger bedste praksis, mellem skrifttypen og baggrunden, særligt hvis man bruger farver.

(6) I de tilfælde hvor aftaleresuméet normalt bør forelægges med en skriftstørrelse på mindst 10 pkt., kan elektroniske apparater eller kanaler, der anvendes til at sælge elektroniske kommunikationstjenester som f.eks. forudbetalte tjenester, der primært sælges i detailhandelen, gøre det nødvendigt at nedskalere aftaleresuméet, hvor det er nødvendigt, f.eks. for at det kan være i emballagen eller på udstyret. Forudbetalte tjenester sælges undertiden i pakker med en størrelse, som vil gøre det upraktisk at anvende skriftstørrelsen 10 pkt.

(7) De krævede oplysninger bør stilles til rådighed direkte i aftaleresuméet, og der bør ikke henvises til andre informati­onskilder, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af vejledningen i udfyldelse af aftaleresuméet. Brug af visuelle elementer som f.eks. symboler, ikoner og grafiske figurer eller brug af hyperlinks eller pop-up-vinduer bør ikke modvirke letlæselighed eller virke forstyrrende, så elementerne leder forbrugerens opmærksomhed væk fra indholdet i aftaleresuméet. Aftaleresuméets indholdsfortegnelse bør fokusere på centrale oplysninger, som forbrugeren skal bruge for at sammenligne tilbud og træffe en velinformeret beslutning.

(8) Brug af specialiseret sprog, teknisk fagsprog og akronymer bør undgås.

(9) Det er særligt vigtigt for forbrugerne, at tjenesteydelserne beskrives på en standardiseret måde. Det bør være udspecificeret, hvilke tjenesteydelser der indgår i aftaleresuméet, og hvilke mængder der er inkluderet pr. faktureringsperiode, hvor det er relevant. Mængderne bør henvise til opkald, sms'er og data, der er inkluderet i tjenesteydelsen, herunder den roamingpolitik om rimeligt forbrug, som udbyderen anvender, hvis det er relevant. Opkald bør måles i minutter eller sekunder i overensstemmelse med de oplysninger, som udbyderen har stillet til rådighed allerede, sms'er bør måles i antal, og data bør måles i megabytes eller gigabytes, hvor det er relevant.

(10) Aftaleresuméet bør indeholde oplysninger, der gør forbrugere i stand til at kontakte deres udbyder, navnlig i tilfælde af klager. Relevante kontaktoplysninger kan ud over e-mailadresse eller telefonnummer også omfatte muligheden for at anvende webformularer eller andre former for direkte kontakt.

(11) De elektroniske kommunikationstjenester bør være tydeligt beskrevet med angivelse af deres vigtigste funktioner. Hvor det er relevant, bør typen af udstyr beskrives.

(12) I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 skal en aftale, der omfatter internetadgangstjenester, også indeholde en klar og forståelig forklaring af den minimale, den normalt tilgængelige, den maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for så vidt angår fastnet eller af den anslåede maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for så vidt angår mobilnet. I artikel 102, stk. 3, litra f), i direktiv (EU) 2018/1972 kræves det, at et resumé af oplysningerne indgår i aftaleresuméet. Aftaleresuméet bør omfatte den minimale, den normalt tilgængelige og den maksimale up- og downloadhastighed for internetad­gangstjenesterne for så vidt angår fastnet og den anslåede maksimale up- og downloadhastighed for internetadgangs­tjenesterne for så vidt angår mobilnet.

(13) I henhold til artikel 4, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2015/2120 skal en aftale, der omfatter internetadgangs­tjenester, indeholde en klar og forståelig forklaring om de afhjælpende foranstaltninger, der står til rådighed for forbrugeren i overensstemmelse med national ret i tilfælde af uoverensstemmelse mellem internetadgangstjenestens faktiske kvalitet og den kvalitet, der er angivet i aftalen. I artikel 102, stk. 3, litra f), i direktiv (EU) 2018/1972 kræves det, at et resumé af nævnte forklaring indgår i aftaleresuméet. Aftaleresuméet bør indeholde et resumé af de afhjælpende foranstaltninger, der står til rådighed for forbrugeren i henhold til national ret i tilfælde af uoverensstemmelse mellem internetadgangstjenestens faktiske hastighed eller andre tjenestekvalitetsparametre og den hastighed eller de kvalitetsparametre, der er angivet i aftalen.

(14) Oplysninger om pris bør omfatte prisen for aktivering, tilbagevendende og forbrugsrelaterede priser som f.eks. pris pr. faktureringsperiode og pr. måned, så det er muligt at sammenligne disse, samt eventuelle rabatter og priser på udstyr, hvis det er relevant. Hvis der er tale om en kampagnepris, bør dette fremgå tydeligt sammen med den periode, hvori rabatten er gyldig, samt den fulde pris, når varen eller tjenesteydelsen ikke er nedsat. Oplysninger om omkostninger, der ikke indgår i abonnementsprisen, kan være omfattende, og det bør være tilstrækkeligt at anføre i aftaleresuméet, at oplysningerne er tilgængelige særskilt som en del af de fuldstændige oplysninger forud for indgåelsen af aftalen, f.eks. via elektroniske midler.

(15) Oplysninger om betingelserne for opsigelse under overskriften "Varighed, fornyelse og opsigelse" bør henvise til opsigelse af aftalen, herunder pakketilbud, på grund af udløb af aftalens varighed og på grund af opsigelse inden aftalens udløb, hvor dette er relevant i henhold til EU-retten eller national ret, herunder gebyrer, der forfalder ved opsigelse inden aftalens udløb, og oplysninger om, hvordan terminaludstyr låses op.

(16) Hvis oplysningerne om forskellige produkter og tjenesteydelser til slutbrugere med handicap er omfattende og varierer, kan det i aftaleresuméet være angivet, at disse detaljerede oplysninger kan findes særskilt, f.eks. via elektroniske midler.

(17) Udbydere kan i det valgfri afsnit med andre relevante oplysninger vælge at give yderligere oplysninger, der kræves efter EU-retten eller national ret, inden forbrugeren er bundet af en aftale eller et tilbud. Det kan bl.a. dreje sig om oplysninger om skift af udbyder, sikkerhed, forvaltning af personoplysninger, energiforbrug eller kulstofemissioner. Når medlemsstater udøver deres ret til at opretholde eller indføre bestemmelser i national ret, der vedrører forhold, som ikke er omfattet af artikel 102 i direktiv (EU) 2018/1972, må udbyderne medtage de relevante oplysninger i aftaleresuméets valgfri afsnit.

(18) I henhold til artikel 123 i direktiv (EU) 2018/1972 skal Kommissionen jævnligt foretage en revision af anvendelsen af denne gennemførelsesforordning som en del af rapporten om anvendelsen af nævnte direktivs afsnit III, del III.

(19) Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation blev hørt.

(20) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2019
Anvendelsesdato i EU
21.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet