Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1383 av 8. juli 2019 om endring og retting av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til sikkerhetsstyringssystemer i organisasjoner til sikring av kontinuerlig luftdyktighet og lettelser i vedlikeholdskravene for luftfartøy brukt i allmennflysegmentet vedrørende vedlikehold og sikring av kontinuerlig luftdyktighet

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1383 of 8 July 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 1321/2014 as regards safety management systems in continuing airworthiness management organisations and alleviations for general aviation aircraft concerning maintenance and continuing airworthiness management

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 indeholder regler for visse luftfartøjers vedligeholdelse og sikring af vedvarende luftdygtighed. Af proportionalitetshensyn er det nødvendigt at tilpasse disse regler ved at indføre forenklede krav i overensstemmelse med de lavere risici, der er forbundet med lette luftfartøjer i almenflyvning, som ikke er opført i et AOC tilhørende et luftfartsselskab, som har fået udstedt en licens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008. Til dette formål bør der indføres et nyt sæt krav, hvormed sådanne luftfartøjers luftdygtighed sikres. Disse krav bør være lempeligere end de nuværende krav til luftfartøjsvedligeholdelsesprogrammer, luftdygtighedseftersyn og udskudte fejl. Hvis sådanne vedligeholdelseskrav finder anvendelse på andre luftfartøjer end komplekse motordrevne luftfartøjer, bør ejeren af sådanne luftfartøjer ikke forhindres i at indgå en aftale om vedligeholdelsesopgaver med en vedligeholdelsesorganisation, som er godkendt i henhold til bilag II (del-145) til forordning (EU) nr. 1321/2014.

(2) Der bør indføres et nyt sæt regler, der giver mulighed for større fleksibilitet med hensyn til fastlæggelsen og gennemførelsen af luftfartøjsvedligeholdelsesprogrammer for andre luftfartøjer end komplekse motordrevne luftfartøjer, og som ikke er opført i et AOC tilhørende et luftfartsselskab, som har fået udstedt en licens i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008. Som følge heraf bør der indføres en ny organisationsgodkendelse med mere lempelige krav og kombinerede rettigheder til vedligeholdelse, sikring af vedvarende luftdygtighed samt luftdygtighedseftersyn og flyvetilladelser.

(3) I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 er indehavere af et AOC på nuværende tidspunkt forpligtet til at indføre et styringssystem, herunder en proces til styring af sikkerhedsrisici i forbindelse med deres aktiviteter. En af disse aktiviteter er sikring af deres luftfartøjsflådes vedvarende luftdygtighed, som udføres af deres egen organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed (»CAMO«), der er godkendt i henhold til subpart G i bilag I til forordning (EU) nr. 1321/2014. Subpart G i bilag I indeholder imidlertid ikke for indeværende krav om styring af sikkerhedsrisici inden for rammerne af CAMO'en. Der bør derfor indføres et CAMO-styringssystem, som også omfatter styring af sikkerhedsrisici for organisationer, der sikrer den vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer, som AOC-indehavere anvender. Styringssystemet bør finde anvendelse på alle CAMO'er, som sikrer den vedvarende luftdygtighed.

(4) Organisationer, der er involveret i luftfartøjers og komponenters vedvarende luftdygtighed, bør indrømmes en tilstrækkelig overgangsperiode med henblik på at sikre overholdelse af de nye regler og procedurer, som indføres ved denne forordning.

(5) For at sikre forholdsmæssigt afpassede regler for andre luftfartøjer end komplekse motordrevne luftfartøjer, som ikke er opført i et AOC tilhørende et luftfartsselskab, som har fået udstedt en licens i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008, bør principperne for styring af flyvesikkerheden ikke gælde for kombinerede luftdygtighedsorganisationer.

(6) Desuden bør kravene til de kompetente myndigheder afstemmes med Organisationen for International Civil Luftfarts udvikling af sikkerhedsstyringskoncepter, navnlig hvad angår indførelsen af myndighedsstyringssystemet, gennemførelsen af det statslige sikkerhedsprogram og sikringen af koordination mellem myndighederne.

(7) En forkert luftdygtighedsvurdering af luftfartøjet som følge af ufuldstændige rapporter om vedvarende luftdygtighed kan indebære en risiko for flyvesikkerheden. Derfor bør de eksisterende regler vedrørende rapporter om sikring af vedvarende luftdygtighed ændres.

(8) Nogle redaktionelle fejl, som har ført til utilsigtede fortolkningsvanskeligheder af bilag III til forordning (EU) nr. 1321/2014, bør berigtiges.

(9) Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelse nr. 05/2016, nr. 06/2016 og nr. 13/2016, som agenturet har afgivet i overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.07.2019
Anvendelsesdato i EU
20.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet