Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
06.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
06.06.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
06.06.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
06.06.2017
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
02.06.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
02.06.2017
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
02.06.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
02.06.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
02.06.2017
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
02.06.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
02.06.2017
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
02.06.2017
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser
01.06.2017
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
01.06.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
31.05.2017
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
31.05.2017
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
31.05.2017
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
31.05.2017
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
29.05.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
29.05.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
24.05.2017
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
24.05.2017
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfe- og svinearter
24.05.2017
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
24.05.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
24.05.2017
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser
23.05.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
23.05.2017
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
23.05.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina
23.05.2017
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
22.05.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
22.05.2017
Godkjenning av L-tryptofan framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.05.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia
22.05.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
22.05.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
22.05.2017
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
22.05.2017
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
19.05.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
18.05.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
18.05.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
17.05.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
17.05.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
17.05.2017
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
17.05.2017
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
17.05.2017
Kvikksølvforordningen 2017 (revisjon)
17.05.2017
Oppheving av visumkrav for borgere av Ukraina
17.05.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
17.05.2017
Selskapsrett: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
17.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
17.05.2017
Europeisk år for kulturarv 2018
17.05.2017
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
17.05.2017
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
17.05.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
17.05.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
16.05.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017
15.05.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
15.05.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
12.05.2017
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
12.05.2017
Politikontroll og -samarbeid i Schengenområdet
12.05.2017
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
12.05.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
11.05.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
11.05.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
11.05.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
10.05.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
10.05.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
10.05.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
10.05.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
10.05.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
08.05.2017
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
08.05.2017
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
05.05.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
05.05.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
04.05.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
03.05.2017
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
03.05.2017
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
03.05.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
28.04.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
28.04.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
28.04.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
28.04.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
26.04.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
25.04.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
24.04.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
20.04.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
19.04.2017
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
18.04.2017
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
14.04.2017
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2017
11.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
11.04.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
10.04.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
10.04.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
10.04.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
10.04.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
07.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam
07.04.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
07.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad
07.04.2017
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
07.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
06.04.2017
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
05.04.2017
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
05.04.2017
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
05.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
03.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
31.03.2017
Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
31.03.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
30.03.2017
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017)
30.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
30.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
30.03.2017
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
29.03.2017
Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly
27.03.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
24.03.2017
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
23.03.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
23.03.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
23.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
23.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
22.03.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
22.03.2017
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.03.2017
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
21.03.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
20.03.2017
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
20.03.2017
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
20.03.2017
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner
17.03.2017
Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
16.03.2017
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
16.03.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tariffstrukturer
16.03.2017
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
16.03.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling
16.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
15.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
15.03.2017
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
15.03.2017
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
15.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
14.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
13.03.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
13.03.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
13.03.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
13.03.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
13.03.2017
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
11.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
10.03.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
10.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
09.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
09.03.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
08.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
08.03.2017
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
08.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
08.03.2017
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
08.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
08.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
08.03.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
07.03.2017
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
07.03.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
06.03.2017
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
03.03.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
03.03.2017
Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
02.03.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
02.03.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
02.03.2017
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
01.03.2017
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
01.03.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
28.02.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2017
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner
27.02.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
27.02.2017
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
25.02.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
24.02.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)
24.02.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen
24.02.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
23.02.2017
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018
22.02.2017
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
21.02.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
20.02.2017
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
16.02.2017
Statistikk om plantevernmidler
16.02.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
15.02.2017
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
15.02.2017
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
14.02.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
14.02.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
10.02.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
10.02.2017
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
10.02.2017
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
10.02.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
10.02.2017
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
10.02.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
10.02.2017
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
10.02.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
09.02.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
09.02.2017
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
09.02.2017
Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey)
09.02.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
08.02.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
07.02.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
07.02.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
07.02.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
07.02.2017
EU-referanselaboratorium for småfepest
07.02.2017

Sider