Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger
27.06.2019
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer
27.06.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
27.06.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.06.2019
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
26.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
26.06.2019
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
26.06.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
25.06.2019
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
25.06.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
25.06.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
24.06.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
21.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
21.06.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
20.06.2019
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer
20.06.2019
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
20.06.2019
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
20.06.2019
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis
20.06.2019
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
20.06.2019
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
20.06.2019
Europeisk personlig pensjonsordning
20.06.2019
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
20.06.2019
Persistente organiske miljøgifter (POPs) (revisjon)
20.06.2019
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
20.06.2019
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
20.06.2019
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
20.06.2019
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon)
20.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
20.06.2019
Visumforordningen: endringsbestemmelser
20.06.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
20.06.2019
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
20.06.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
20.06.2019
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
20.06.2019
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak
20.06.2019
Balanse mellom arbeids- og familieliv
20.06.2019
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
19.06.2019
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
17.06.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
17.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
17.06.2019
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
17.06.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
17.06.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
17.06.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
14.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
13.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
13.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
13.06.2019
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
12.06.2019
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
12.06.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
11.06.2019

Sider