Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode
11.04.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
08.04.2019
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
05.04.2019
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
05.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
04.04.2019
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
03.04.2019
Digital sikkerhet i energisektoren
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
03.04.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
03.04.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
03.04.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
03.04.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
01.04.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
29.03.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
29.03.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
28.03.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
28.03.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
28.03.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
27.03.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
26.03.2019
Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
26.03.2019
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
26.03.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
25.03.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
25.03.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
25.03.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
25.03.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
22.03.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
22.03.2019
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
22.03.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
20.03.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
20.03.2019
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
20.03.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
19.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
19.03.2019
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
19.03.2019
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon)
19.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om publisering av harmoniserte standarder
19.03.2019
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
19.03.2019
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon)
19.03.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
19.03.2019
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
19.03.2019
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
19.03.2019

Sider