Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
07.10.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
07.10.2016
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016
06.10.2016
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
06.10.2016
Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser
05.10.2016
Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Litauen
05.10.2016
Tilbakeføring av konkurransehester fra Qatar
04.10.2016
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
04.10.2016
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
04.10.2016
Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser
04.10.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
30.09.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
27.09.2016
Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling
26.09.2016
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.09.2016
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
25.09.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
23.09.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
22.09.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
22.09.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28
22.09.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
22.09.2016
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr
20.09.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
20.09.2016
Den europeiske grense- og kystvakt
14.09.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
14.09.2016
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå
14.09.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
14.09.2016
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
14.09.2016
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
14.09.2016
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om arter av Melaleuca
13.09.2016
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om Eleutherococcus senticosus
13.09.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser
13.09.2016
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
12.09.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
09.09.2016
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
08.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
07.09.2016
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt
07.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
06.09.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat
31.08.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland
30.08.2016
Nettregler om tilknytning til el-transmisjonssystemer for likestrøm
26.08.2016
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
26.08.2016
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
26.08.2016
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
25.08.2016
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
25.08.2016
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
25.08.2016
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
25.08.2016
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
24.08.2016
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
24.08.2016
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
24.08.2016
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
24.08.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
24.08.2016
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser
22.08.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i visse land
22.08.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
18.08.2016
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
18.08.2016
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av forbruk
17.08.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
17.08.2016
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer
17.08.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
16.08.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
16.08.2016
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
11.08.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer, bærbare PCer og nettbrett
10.08.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
10.08.2016
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
09.08.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
09.08.2016
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
09.08.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
09.08.2016
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015
08.08.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
08.08.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy
05.08.2016
Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser om fingeravtrykk
04.08.2016
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
02.08.2016
Anerkjennelse av Indias skipsregister
01.08.2016
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
01.08.2016
Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter
29.07.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler
28.07.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur
28.07.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Botswana
28.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
28.07.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
27.07.2016
Godkjenning av L-treonin produsert av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.07.2016
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner
26.07.2016
Likeverdigheten av visse tredjelands tilsyns- og sanksjonssynstemer for revisorer og revisjonsfirmaer: endringsbestemmelser
25.07.2016
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser
25.07.2016
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
25.07.2016
Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner
22.07.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon
22.07.2016
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
20.07.2016
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
20.07.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
19.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
19.07.2016
Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad
15.07.2016
Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum
15.07.2016
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
15.07.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
15.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
14.07.2016
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
14.07.2016
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
14.07.2016
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
14.07.2016
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav
14.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.
14.07.2016
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
14.07.2016
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
14.07.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter
13.07.2016
Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser
12.07.2016
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA
12.07.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff
11.07.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat
11.07.2016
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
10.07.2016
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin
07.07.2016
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
07.07.2016
Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8
06.07.2016
Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8
06.07.2016
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
06.07.2016
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
06.07.2016
Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
05.07.2016
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland
05.07.2016
Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
05.07.2016
Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7
05.07.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3
05.07.2016
Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
05.07.2016
Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6
05.07.2016
Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3
05.07.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland
05.07.2016
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.07.2016
Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
05.07.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
01.07.2016
Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
01.07.2016
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
01.07.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.06.2016
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
29.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
29.06.2016
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
29.06.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
29.06.2016
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser
27.06.2016
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang
24.06.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
24.06.2016
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
24.06.2016
Import fra Libanon av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
23.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
23.06.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter
23.06.2016
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
23.06.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil)
22.06.2016
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder
22.06.2016
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser
22.06.2016
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
22.06.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter
21.06.2016
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand
21.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
17.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
17.06.2016
Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
17.06.2016
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
17.06.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
17.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
17.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
17.06.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016
16.06.2016
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
15.06.2016
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
15.06.2016
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
15.06.2016
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
14.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
13.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
13.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making
13.06.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
13.06.2016
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
13.06.2016
Import av ferskt kjøtt fra Argentina og Brasil
10.06.2016
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
09.06.2016
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
09.06.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
09.06.2016
Forretningshemmelighetsdirektivet
08.06.2016
Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt og prydfugler
08.06.2016
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
08.06.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol
08.06.2016
Schengenavtalen: forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
08.06.2016
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser
08.06.2016
Dyreavlsforordningen
08.06.2016
Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
08.06.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin
08.06.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
08.06.2016
Statistikk over betalingsbalanse
08.06.2016
Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker
08.06.2016
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn
08.06.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
08.06.2016
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter
08.06.2016
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
07.06.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
07.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
07.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
06.06.2016
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
03.06.2016
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
02.06.2016
Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser
02.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier
02.06.2016

Sider