Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
22.03.2019
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
20.03.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
20.03.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
20.03.2019
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon)
19.03.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
19.03.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
19.03.2019
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
19.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
19.03.2019
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon)
19.03.2019
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
19.03.2019
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
19.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om publisering av harmoniserte standarder
19.03.2019
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
19.03.2019
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
19.03.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
18.03.2019
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
15.03.2019
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
15.03.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
14.03.2019
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
14.03.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
14.03.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
14.03.2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
14.03.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
14.03.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
14.03.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
14.03.2019
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
13.03.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.03.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
13.03.2019
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
13.03.2019
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
13.03.2019
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
13.03.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
12.03.2019
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern
12.03.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
12.03.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
12.03.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
12.03.2019
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
12.03.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
11.03.2019
Energimerking av TV- og PC-skjermer (revisjon)
11.03.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
11.03.2019
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
11.03.2019
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
11.03.2019
Energimerking av lyskilder (revisjon)
11.03.2019
Energimerking av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
11.03.2019
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
11.03.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
08.03.2019

Sider