Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2176 av 18. desember 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko

Regulation (EU) 2019/2176 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2018)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har foreslått endringer i rollen og oppgavene som tilligger EUs finanstilsynsmyndigheter EBA (bank), ESMA (verdipapir), EIOPA (forsikring og pensjon) og ESRB (makrotilsyn). Forslagene er lagt fram som en pakke med fire endringsforslag med fire ulike KOM-nummer. De fire KOM-dokumentene i pakken omfatter følgende:

• KOM(2017)536 - om endringer i EBA- (32010R1093), ESMA- (32010R1095), EIOPA- (32010R1094), EUVECA- 32013R0345), EUSEF- (32013R0346), ELTIF- (32015R0760), MIFIR- (32014R0600), referanseverdi- (32016R1011) og prospektforordningen (32017R1129).

• KOM(2017)538 - om endringer i ESRB-forordningen (32010R1092)

• KOM(2017)537 - om endringer i MIFID II-direktivet (32014L0065) og Solvens II-direktivet (32009L0138)

• KOM(2017)539 - om endringer av et ennå ikke vedtatt forslag til endringer i EMIR (32012R0648). Det opprinnelilge forslaget til endringar av EMIR ble lagt fram våren 2017.

Det vises til utførlig omtale i hele pakken i EØS-notatet "Endringe ri ESFS - European System of Financial Supervision".

KOM(2017)538 gjelder endringer i ESRB-forordningen (European Systemic Risk Board), og Kommisjonen foreslår her:

• styrket rolle for ESRB-sekretariatets leder

• generalforsamlingen og underkomiteene får to nye stemmeberettigede medlemmer, som følge av Banking Union (SSM og SRB)

• som følge av Banking Union, skal også ECB kunne være mottaker av ESRBs advarsler og anbefalinger

• rådgivende komiteer under ESRB skal kunne konsultere med beørte parter og eksperter

• artikkel 9(5) som omtalte behandling av EØS/EFTA-land er fjernet. Dette er en oppfølging av et ønske fra EFTA/EØS-landene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter vedtak i EU og innlemmelse i EØS-avtalen vil rettsakten kunne gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, slik at lov om EØS-finanstilsyn vil oppdateres med henvisning til revidert ESRB-forordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om endring av ESRB-forordningen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Det er en en fordel at ESRB-forordningens artikkel 9(5) nå foreslås slettes, så man fjerner uklarhet om EØS/EFTA-landenes deltakelse i generalforsamlingen.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten. Forslaget anses EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forslaget er til behandling av Rådet og Parlamentet i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.12.2019
Anvendelsesdato i EU
30.12.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet