Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1933 av 6. november 2019 som oppretter av «Prodcom-listen» 2019 over industrielle produkter i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

Commission Regulation (EU) 2019/1933 of 6 November 2019 establishing the "Prodcom list" of industrial products referred to in Council Regulation (EEC) No 3924/91

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 bør medlemsstaterne gennemføre en statistisk undersøgelse af industriproduktionen.

(2) Undersøgelsen bør baseres på en produktliste til afgrænsning af den relevante industriproduktion.

(3) En produktliste er nødvendig for at sikre overensstemmelse mellem produktionsstatistikker og udenrigshandelsstatistikker og for at kunne foretage sammenligninger med EU's produktnomenklatur CPA (aktivitetstilknyttet produktklassifikation).

(4) Den produktliste, der skal udarbejdes i henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 ("Prodcom-listen"), er fælles for alle medlemsstater og er nødvendig for at kunne foretage datasammenligninger mellem medlemsstaterne.

(5) For at afspejle den teknologiske udvikling og de strukturelle ændringer i industriproduktionen er det nødvendigt at fastsætte en ajourført Prodcom-liste.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet