Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om fastsettelse av spørsmål, format og hyppighet for rapporter som medlemsstatene skal utarbeide i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852

(Draft) Commission Implementing Decision establishing questionnaires, as well as the format and frequency of reports to be prepared by the Member States in accordance with Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2019)

Sammendrag av innhold
Dette forslaget til gjennomføringsbeslutning om rapportering knyttet til EUs nye kvikksølvforordning (EU 2017/852) (kvikksølvforordningen). Kvikksølvforordningen forbyr kvikksølv i nærmere angitte produkter og regulerer hele livsløpet for bruk og håndtering av kvikksølv, herunder utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til luft, vann og jord. Kvikksølvforordningen er fra norsk side vurdert som relevant og akseptabel, men det er behov for tilpasninger, og rettsakten er fortsatt til vurdering i EFTA-landene (se eget EØS-notat om kvikksølvforordningen).

Dette forslaget til gjennomføringsbeslutning gjelder spørsmål, format og hyppighet for rapportering i henhold til kvikksølvforordningens artikkel 18. Det inneholder bestemmelser om rapportering vedrørende gjennomføring av forordningen generelt samt omimport fra tredjeland til EU. Det inneholder videre tidsfrister for når rapportering skal gjennomføres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget til rettsakt har ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til rettsakt vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Forslaget til rettsakt vurderes som relevant og akseptabelt, men det er behov for en tilpasning til forslagets artikkel 1 som gjelder rapportering vedrørende handel med tredjeland, og som vurderes som ikke EØS-relevant i tråd med vurderingene som er gjort for kvikksølvforordningen.

Status
Forslaget er til behandling i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet