Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
20.05.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
20.05.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
20.05.2019
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
20.05.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.05.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
17.05.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
17.05.2019
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
17.05.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
17.05.2019
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
17.05.2019
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
16.05.2019
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
16.05.2019
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
16.05.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
16.05.2019
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
16.05.2019
Jernbanesikkerhet: henstilling om utstedelse av sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere
16.05.2019
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
16.05.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
16.05.2019
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
16.05.2019
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringshåndtering
16.05.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
15.05.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
15.05.2019
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
15.05.2019
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
14.05.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
14.05.2019
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
14.05.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
14.05.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
13.05.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
13.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
10.05.2019
Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
08.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
08.05.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
07.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
07.05.2019
Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring
06.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
06.05.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
02.05.2019
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
02.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
30.04.2019
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
30.04.2019
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
29.04.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
29.04.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
29.04.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
25.04.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
24.04.2019
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
24.04.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
24.04.2019

Sider