Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
09.07.2019
EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit
09.07.2019
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
08.07.2019
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
08.07.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
04.07.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
03.07.2019
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
03.07.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p
03.07.2019
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
03.07.2019
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
01.07.2019
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
01.07.2019
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
01.07.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
01.07.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.06.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
27.06.2019
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
27.06.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
27.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
26.06.2019
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
26.06.2019
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
26.06.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
25.06.2019
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
25.06.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
25.06.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
24.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
21.06.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
21.06.2019
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak
20.06.2019
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
20.06.2019
Europeisk personlig pensjonsordning
20.06.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
20.06.2019
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
20.06.2019
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
20.06.2019
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering
20.06.2019
Visumforordningen: endringsbestemmelser
20.06.2019
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis
20.06.2019
Balanse mellom arbeids- og familieliv
20.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
20.06.2019
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
20.06.2019
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
20.06.2019
Persistente organiske miljøgifter (POP-er) (revisjon)
20.06.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
20.06.2019
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon)
20.06.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
20.06.2019
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
20.06.2019
Insolvens, restrukturering og ny sjanse
20.06.2019
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
20.06.2019
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
20.06.2019
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
20.06.2019
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer
20.06.2019

Sider