Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
EU-referansesenter for dyrevelferd
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease

Sider