Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
Skipsgjenvinningsforordningen
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger

Sider