Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
Verdipapirsentralforordningen
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser

Sider