Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland

Sider