Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om åpenhet om og endring av metodikk
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om maler for samsvarserklæringen
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdierklæringen
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om utforming av utforme etiske retningslinjer
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader om godkjenning og registrering
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om anvendelse av kriterier for vurdering av visse hendelsers innvirkning
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vilkår for vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseverdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om inndata
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til ESMA
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering av visse verdier
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
Omsetning av lakto-N-neotetraose tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk

Sider