Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Fôrhygieneforordningen
26.10.2007

01.05.2010

Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
26.10.2007

01.05.2010

01.10.2012
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
26.10.2007

01.05.2010

Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
26.10.2007

01.05.2010

01.10.2012
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
26.10.2007

01.05.2010

Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
26.10.2007

01.05.2010

Næringsmiddelhygieneforordningen
26.10.2007

01.05.2010

09.12.2011
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
26.10.2007

01.05.2010

Forebygging av salmonella i kjøtt og egg
26.10.2007

01.05.2010

Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
26.10.2007

01.05.2010

Gjennomføring av hygienepakken
26.10.2007

01.05.2010

16.02.2014
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
26.10.2007

01.05.2010

01.10.2012
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
26.10.2007

01.05.2010

Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler
26.10.2007

01.05.2010

Gjennomføring av "hygienepakken"
26.10.2007

01.05.2010

Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler
26.10.2007

01.05.2010

04.10.2010
EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse
26.10.2007

01.05.2010

Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
26.10.2007

01.05.2010

Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
26.10.2007

01.05.2010

Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (til 2011)
26.10.2007

01.05.2010

27.10.2007
Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
26.10.2007

01.05.2010

27.10.2007
Transport av animalske biprodukter
26.10.2007

01.05.2010

27.10.2007
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Forespørsler om vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Budsjettrutiner for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
26.10.2007

01.05.2010

01.05.2010
Samarbeid mellom organisasjoner under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet
26.10.2007

01.05.2010

05.01.2007
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU
26.10.2007

Registrering av verpehønsebesetning: endringer for Bulgaria og Romania
26.10.2007

09.11.2007

Endring av energidirektiver på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
26.10.2007

27.10.2007

Endring av visse direktiver vedrørende energi på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
26.10.2007

EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
28.09.2007

14.05.2008

01.01.2008
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS)
28.09.2007

29.09.2007

23.03.2011
Registrering av opplysninger om genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2011
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
28.09.2007

01.11.2010

23.11.2003
Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Resultater fra forsøk med utsetting av genmodifiserte planter
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: liste over prioriterte stoffer
28.09.2007

29.09.2007

01.01.2010
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
26.10.2007

01.05.2009

Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
28.09.2007

29.09.2007

27.04.2010
Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser
28.09.2007

29.09.2007

28.01.2008
Harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart
28.09.2007

29.09.2007

Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart luftfart
28.09.2007

29.09.2007

Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
28.09.2007

29.09.2007

15.11.2007
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
28.09.2007

29.09.2007

Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: rapporteringsskjema
28.09.2007

29.09.2007

29.09.2007
Rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien
28.09.2008

29.09.2007

Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
28.09.2007

01.08.2009

01.01.2012
Oppføring av diklofluanid som aktivt stoff (biocid)
28.09.2007

29.09.2007

22.04.2009
Begrensninger på bruk av polysyklisk aromatisk hydrokarbon i mykningsoljer og dekk
28.09.2007

29.09.2007

01.01.2010
Persistente organiske forbindelser (POPs)
28.09.2007

28.07.2007

22.09.2008
Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter
28.09.2007

29.09.2007

Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler
28.09.2007

29.09.2007

01.08.2008
Økodesigndirektivet: krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
28.09.2007

01.07.2009

01.03.2011
Fiskehelsedirektivet
28.09.2007

29.09.2007

01.08.2008
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
28.09.2007

29.09.2007

23.04.2008
EUs finansieringsordning for sivil krisehåndtering (2007-2013)
27.07.2007

28.07.2007

01.01.2007
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen: endringsbestemmelser
06.07.2007

Forbrukervernsamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (til 17.1.2020)
07.07.2006

Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
06.07.2007

07.07.2007

Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
06.07.2007

07.07.2007

Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
06.07.2007

01.05.2009

15.04.2009
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
07.07.2006

01.04.2007

Unntak for bruk av bly
07.06.2007

08.06.2007

06.06.2008
Celler og vev - tilleggsdirektiv 2
06.07.2007

07.07.2007

01.07.2008
Celler og vev - tilleggsdirektiv 1
06.07.2007

07.07.2007

01.07.2008
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
06.07.2007

07.07.2007

14.12.2007
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
06.07.2007

28.10.2008

01.01.2008
Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
06.07.2007

07.07.2007

01.01.2008
Opplysninger ved inspeksjon av dyrebesetninger
06.07.2007

07.07.2007

01.01.2008
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
29.06.2007

30.06.2007

01.01.2007
EUs kulturprogram (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

23.10.2008
EU-programmet Media 2007
15.06.2007

16.06.2007

EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
29.06.2007

30.06.2007

01.01.2007
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer
08.06.2007

09.06.2007

20.06.2008
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter
08.06.2007

09.06.2007

20.06.2008
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
06.07.2007

07.07.2007

Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
08.06.2007

09.06.2007

08.05.2008
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
08.06.2007

09.06.2007

Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
08.06.2007

09.06.2007

Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
08.06.2007

09.06.2007

11.03.2011
Elforsyningsdirektivet
08.06.2007

01.11.2008

01.11.2008
Biocidforordningen (endring)
08.06.2007

09.06.2007

22.04.2009
Reinleikskriterium for søtstoff i næringsmiddel
08.06.2007

09.06.2007

12.10.2007
Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler
08.06.2007

09.06.2007

12.10.2007
Omsetningstillatelse for visse morsmelkerstatninger
27.04.2007

28.04.2007

30.04.2008
Avfallsdirektivet (inntil 12.12.2010)
27.04.2007

28.04.2007

Innholdet i luft av tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
27.04.2007

28.04.2007

01.07.2007
Vannforurensningsdirektivet
27.04.2007

28.04.2007

Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
27.04.2007

28.04.2007

27.07.2008
Endret bruk av frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz
27.04.2007

28.04.2007

Bruk av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz
27.04.2007

28.04.2007

19.01.2012
Krav til og vilkår for investeringsforetak
27.04.2007

01.06.2008

01.11.2007
Investeringsforetak
27.04.2007

01.06.2008

01.11.2007
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
27.04.2007

27.10.2007

21.01.2008
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
27.04.2007

01.08.2008

01.01.2008
Markedsføring av biocidprodukter
27.04.2007

28.04.2007

22.04.2009
Grenseverdier for visse plantevernmidler
27.04.2007

28.04.2007

03.05.2007
Maskindirektivet
27.04.2007

28.04.2007

10.12.2008
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
27.04.2007

28.04.2008

20.07.2007
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr
27.04.2007

28.04.2008

20.07.2007
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
28.10.2006

01.08.2009

04.04.2008
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
08.12.2006

01.05.2008

01.07.2008
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
08.12.2006

01.05.2008

01.08.2007
Tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - gjennomføring av hvitvaskingsdirektiv nr. 3
08.12.2006

01.05.2009

15.04.2009
CHP-direktivet: fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked
08.12.2006

01.10.2007

01.01.2008
Tobakksreklamedirektivet
08.12.2006

01.10.2007

Utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer
08.12.2006

09.12.2006

30.10.2007
Automatiske systemer for utveksling av data mellom flygeledere
27.10.2006

01.02.2007

01.06.2007
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner
27.10.2006

01.02.2007

01.06.2007
IMS-koden for sikker skipsfart
27.10.2006

01.08.2008

01.07.2007
Fusjonsdirektivet (10. selskapsdirektiv) om sammenslutning av selskaper over landegrensene
22.09.2006

01.06.2007

01.02.2008
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak
22.09.2006

23.09.2006

23.03.2011
Flygelederdirektivet om sertifisering av flygeledere
22.09.2006

23.09.2006

01.01.2009
Ekspertgruppe for elektronisk handel
22.09.2006

23.09.2006

Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: gjennomføringsbestemmelser
22.09.2006

23.09.2006

01.10.1999
Omsetning av grønnsaksfrø: gjennomføringsbestemmelser
22.09.2006

23.09.2006

01.10.1999
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
22.09.2006

23.09.2006

01.05.2010
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
07.07.2006

01.02.2009

01.06.2009
Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
07.07.2006

01.05.2013

20.03.2015
Pensjonskassedirektivet
07.07.2006

12.04.2007

01.07.2006
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
07.07.2006

01.03.2008

11.06.2007
Seter, setefester og hodestøtter i motorvogner
07.07.2006

08.07.2006

Motorkjøretøyers gjenbrukelighet
07.07.2006

08.07.2006

Innkjøpsdirektivet (til 18.4.2016)
02.06.2006

18.04.2007

01.07.2001
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester
02.06.2006

01.01.2007
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
02.06.2006

01.02.2007

01.02.2007
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
02.06.2006

01.02.2007

01.02.2007
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
02.06.2006

01.02.2007

01.02.2007
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
02.06.2006

01.02.2007

01.02.2007
Styrket sikkerhet i havner
02.06.2006

01.04.2007

03.07.2007
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler
02.06.2006

01.06.2007

10.09.2008
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
02.06.2006

03.06.2006

19.01.2012
Forankring av bilbelter
07.07.2006

09.11.2006

18.08.2006
Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovel i brennstoff for skip
28.04.2006

29.04.2006

11.08.2006
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
10.03.2006

08.06.2006

Gjensidig godkjenning av maritime sertifikater
10.03.2006

11.03.2006

01.01.2012
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
10.03.2006

11.03.2006

Sikrere bruk av internett (2005-2008)
23.04.2006

16.05.2006

01.01.2006
Tunneldirektivet
27.01.2006

01.12.2006

15.05.2007
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
27.01.2006

28.01.2006

Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjeland
27.01.2006

28.01.2006

Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
27.01.2006

28.01.2006

Elektromagnetisk kompatibilitet
27.01.2006

20.07.2007

01.03.2011
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei
02.06.2006

03.06.2006

Bruk av 79 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr til biler
02.12.2005

03.12.2005

Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer
02.12.2005

03.12.2005

19.01.2012
Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene
02.12.2005

01.07.2007

16.01.2009
Opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass
02.12.2005

01.07.2007

01.07.2007
Elektrisitetsdirektivet: felles regler for det indre marked for elektrisk kraft
02.12.2005

01.07.2007

01.07.2007
Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass
02.12.2005

01.07.2007

01.07.2007
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
02.12.2005

03.12.2005

01.09.2017
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
02.12.2005

03.12.2005

06.03.2005
EUs 6. miljøhandlingsprogram
21.10.2005

22.10.2005

22.10.2005
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
21.10.2005

22.10.2005

01.07.2004
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
22.10.2005

22.10.2005

01.04.2006
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser
30.09.2005

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
30.09.2005

01.06.2007

01.11.2007
Organisasjonsstruktur for komiteer på området finansielle tjenester
30.09.2005

01.04.2006

08.05.2007
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
30.09.2005

01.04.2006

01.07.2008
Viderebruksdirektivet (PSI-direktivet) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor
08.07.2005

01.09.2006

01.01.2009
Overføring av personopplysninger til USA
08.07.2005

09.07.2005

Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
08.07.2005

01.02.2006

15.01.2008
Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked
08.07.2005

01.09.2006

01.01.2008
Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (emballasje)
08.07.2005

09.07.2005

Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr
08.07.2005

09.07.2005

Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)
10.06.2005

11.06.2005

Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer
10.06.2005

11.06.2005

20.06.2008
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
10.06.2005

01.02.2006

01.01.2006
Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk
10.06.2005

11.06.2005

01.07.2004
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
29.04.2005

01.08.2007

01.11.2007
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID)
20.04.2005

01.08.2007

01.11.2007
Prospektdirektivet for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser
29.04.2005

01.01.2007

01.01.2006
Kartlegging av zoonoser
29.04.2003

30.04.2005

23.12.2005
Kontroll av salmonella og andre smittestoffer i næringsmidler
29.04.2003

30.04.2005

23.12.2005
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
29.04.2005

30.04.2005

05.04.2002
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr
29.04.2005

30.04.2005

20.02.2004
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater
29.04.2005

30.04.2005

30.11.2005
Overføring av personopplysninger til Isle of Man
11.03.2005

12.03.2005

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG)
11.03.2005

12.03.2005

Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
11.03.2005

12.03.2005

Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
11.03.2005

12.03.2005

Farlige stoffer: tilsyn med og kontroll av god laboratoriepraksis (GLP)
11.03.2005

12.03.2005

01.07.2004
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP)
11.03.2005

12.03.2005

Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker: gjennomføringsbestemmelser om tekniske krav
11.03.2005

01.08.2005

08.02.2005
Måleinstrumentdirektivet
11.03.2005

01.09.2005

30.10.2006
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
11.03.2005

12.03.2005

12.04.2005
Merking, registrering og rapportering av småfe
11.03.2005

12.03.2005

30.11.2005
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
08.02.2005

BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
08.02.2005

09.02.2005

20.06.2008
Produksjon og utvikling av statistikk om forskning og teknologi
08.02.2005

09.02.2005

Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
08.02.2005

01.06.2005

01.03.2004
Forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg
08.02.2005

01.04.2007

30.10.2009
Gjødselforordningen
08.02.2005

09.02.2005

09.11.2009
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
08.02.2005

09.02.2005

12.04.2005
Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke
24.09.2004

25.09.2004

07.08.2007
EASA-forordningen: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
09.12.2004

23.05.2005
Statistikk om informasjonssamfunnet
03.12.2004

04.12.2004

20.06.2008
Flypassasjerforordningen
03.12.2004

04.12.2004

17.02.2005
Et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr
03.12.2004

01.12.2005

Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
29.10.2004

01.08.2005

01.09.2004
Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området
29.10.2004

30.10.2004

Jernbanesikkerhetsdirektivet
29.10.2004

30.10.2004

01.01.2006
Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser
29.10.2004

30.10.2004

Statistikk om landbruksregnskaper
24.09.2004

25.09.2004

20.06.2008
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser
24.09.2004

01.02.2006

01.07.2004
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten
24.09.2004

19.05.2005

19.05.2005
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk
24.09.2004

25.09.2004

18.11.2004
Seveso II-direktivet om kontroll med farlige stoffer og faren for storulykker: endringsbestemmelser
09.07.2004

10.07.2004

01.07.2005
Opphavsrettsdirektivet
09.07.2004

01.08.2005

01.07.2005
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
09.07.2004

01.09.2005

01.07.2004
Overføring av personopplysninger til Guernsey
09.07.2004

10.07.2004

Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater
09.07.2004

01.08.2005

Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
09.07.2004

01.07.2005

Styrket kontroll med forflytning av sau og geit
09.07.2004

10.07.2004

01.04.2005
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra storfe
09.07.2004

10.07.2004

Storfebesetninger frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose
09.07.2004

10.07.2004

Minstetilbudet av leide samband
04.07.2004

05.07.2008

WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter (inntil 14.2.2014)
08.06.2004

01.02.2006

01.07.2005
Fusjonsforordningen
08.06.2004

01.07.2005

19.05.2005
Overføring av personopplysninger til Argentina
08.06.2004

09.06.2004

Opplysninger vedrørende anropers plassering
08.06.2004

09.06.2004

Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
08.06.2004

01.06.2005

Livsforsikringsdirektivet
26.04.2004

27.04.2004

Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
26.04.2004

27.04.2004

Statistikk om avfall
23.04.2004

24.04.2004

Arbeidstidsdirektivet
23.04.2004

01.08.2005

17.08.2004
Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
23.04.2004

01.02.2006

18.08.2006
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
23.04.2004

01.01.2005

Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
23.04.2004

01.06.2005

Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012)
23.04.2004

01.02.2005

01.02.2007
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC)
19.03.2004

01.08.2004

20.06.2008
Kosttilskuddsdirektivet
19.03.2004

20.03.2004

28.05.2004
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere (endring)
19.03.2004

20.03.2004

30.06.2004
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak (SCE)
06.02.2004

01.01.2005

Statistikk om jernbanetransport
06.02.2004

01.08.2004

Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
06.02.2004

01.11.2004

25.07.2003

Sider