Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner
05.04.1995

01.09.1995

27.06.1997
Fritidsbåtdirektivet
15.12.1994

01.02.1995

01.01.1995
Innskuddsgarantidirektivet
28.10.1994

01.07.1995

Merking av materialer brukt i fottøy
28.10.1994

01.03.1995

Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
28.10.1994

01.02.1995

01.12.1997
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
12.08.1994

Urimelige avtalevilkår for forbrukerne
21.03.1994

01.07.1994

Medisinsk utstyrsdirektivet
21.03.1994

01.07.1994

12.01.1995
Gjensidig godkjenning av nasjonale skipsførersertifikat på innlands vannveier
21.03.1994

01.07.1994

Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe
21.03.1994

01.07.1994

Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart
21.03.1994

01.07.1994

15.07.1994
Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose
21.03.1994

Markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk
21.03.1994

01.07.1994

Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler
21.03.1994

01.07.1994

Kombinert transportdirektivet
21.03.1994

01.07.1994

Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser
23.03.1994

01.07.1994

15.07.1994
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
21.03.1994

01.07.1994

Svangerskapsdirektivet
21.03.1992

01.07.1994

24.11.1994
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen
21.03.1994

01.07.1994

01.07.2013
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
21.03.1994

01.07.1994

Anskaffelsesdirektivet
21.03.1994

Førerkortdirektivet (til 2013)
21.03.1994

01.01.1995

01.07.2004
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon
21.03.1994

01.07.1994

01.07.1994
Avfall fra titandioksidindustrien
21.03.1994

01.07.1994

Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
21.03.1994

01.07.1994

01.01.1995
Energimerkedirektivet (til 20.7.2011): merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
21.03.1994

01.07.1994

10.01.1996
Bilbeltedirektivet
01.07.1994

01.07.1994

01.10.1979
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter
21.03.1994

01.07.1994

30.06.1995
Tredje livsforsikringsdirektiv
21.03.1994

01.07.1994

Statistikk om industriproduksjon
28.06.1994

01.07.1994

Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)

01.01.1994
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"

01.01.2007
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

11.08.2008
Forlengelse av importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum

27.03.2009
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"

01.01.2007
Bruk av vaksiner mot Newcastle-sykdom hos fjørfe

17.11.2010
Overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner av farmakologiske stoffer hos dyr fra tredjeland

04.08.2008
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i tredjeland

06.08.2008
Felles europeisk forskningssatsing knyttet til den aldrende befolkning

02.08.2011
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien

01.01.1994
Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem

Suspensjon av tiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia

28.03.2008
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"

01.01.2007
Importrestriksjoner for solsikkerolje fra Ukraina

13.06.2008
Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter

Import av fugler

01.01.2009
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr

01.07.1996
Import fra Madagaskar av visse sneglearter til konsum

31.10.2008
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet

Transitt fra Hviterussland gjennom EU av egg og eggprodukter og krav til dyrehelsesertifikater for kyllinger

19.07.2010
EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC

Import av visse typer ferskt kjøtt fra Argentina, Brasil og Paraguay

28.10.2008
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)

Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland

Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia

10.06.2008
Offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

07.10.2010
EUs felles teknologiinitiativ for innvevd IKT - ARTEMIS

Import av fersk kjøtt fra regioner i Brasil

04.12.2008
Importrestriksjoner for pærer fra Tyrkia

04.12.2009
Veterinærkontroll og avlskontroll innen EU

01.01.1999
Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)

Dyrevern under transport

08.02.1999
Visumlettelser for Moldova

EUs ordning for katastrofeberedskap

15.03.2008
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)

01.01.1994
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene

VIS-forordningen om informasjonsutveksling for visum til kortvarig opphold: oppstart for Albania, Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Montenegro, Serbia og Tyrkia

Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Israel

29.04.2010
Tillatt import fra Serbia av fiskevarer til konsum

14.10.2010
Import og transitt av kjøtt fra visse dyr, inkludert harer og kaniner

28.05.2009
Visumlettelser for Ukraina

Embryoninnsamlingsteam og -produksjonsteam i Canada og USA

Veterinærkontroll ved innførsel av dyr fra tredjeland

01.01.1999
Beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon

09.07.2008
Import av registrerte hester fra Sør-Afrika

23.01.2009
Felleseuropeisk forskning om vann

18.11.2011
Legemidler til mennesker: Kommisjonens gjennomføringsfullmakter

Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri

Import til Fellesskapet av embryoer fra kyr: godkjente embryoinnsamlingsteam og -produksjonsteam i tredjeland

Overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien

22.05.2007
Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II

Utbrudd av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz i Tyskland

10.09.2009
Renrasede avlsdyr av storfe

13.01.1999
Import til konsum av fiskevarer fra tredjeland

Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

Støy fra sivile overlydsfly

19.07.1993
Bekjempelse av salmonella i visse tredjeland

25.06.2009
Prosedyre for endring av Sirene-håndboken

Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

08.05.2011
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

13.04.2011
Avlstekniske standarder for svin

01.01.1994
Styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

12.12.2011
Beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen fugleinfluensa i Israel

29.02.2008
Aktive implanterbare medisinske innretninger

12.01.1995
Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

Vilkår og karantenebetingelser for import av fugler

06.04.2009
Renrasede avlsdyr av sau og geit

01.01.1994
Import av biltong og jerky og pasteuriserte kjøttprodukter fra Brasil: endringsbestemmelser

01.03.2013
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

15.04.2008
Helsemessige betingelser og karantenebestemmelser ved import av visse fulgler

01.01.2009
Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Sorbiflore
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Import av kjøtt og egg: liste over godkjente tredjeland - endringsbestemmelser for Russland

08.01.2013
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina

Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler

16.07.2009
Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke

24.10.2014
Betingelser for import fra Indonesia av fiskevarer til konsum

13.08.2008
Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse

01.09.1993
Finansiering av den tekniske støttefunksjonen for Schengen-informasjonssystemet (C.SIS)

Ansvar for transportører som befordrer utenlandske statsborgere til et Schengen-land

11.02.2003
Vilkår for avl og avstamning ved markedsføring av renrasede dyr

Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring

Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening

01.03.2010
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina

01.03.2010
Konsultasjonsmekanisme og andre prosedyrer for visuminformasjonssystemet (VIS)

03.06.2009
Import av fersk oksekjøtt fra Brasil

18.01.2008
Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA

Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (SIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger

30.06.2009
Standardformat for visum

Tilgang til og behandling av opplysninger i visuminformasjonssystem VIS

Miljøforurensning fra asbest

16.08.1991
Kjøkkenredskaper fra Kina og Hong Kong Kina

01.07.2009
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland

25.10.2010
Overgangsordninger for import og eksport av visse akvariedyr

07.02.2011
Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke

31.12.1998
Standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter

Transitt av kveg fra Kalingrad via Litauen til andre deler av Russland

03.01.2013
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa hos fjærkre

Innmelding av influensa A (H1N1) til EF-nettet

Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest

Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land

Godkjenning av tiltaksprogram mot salmonella i Brasil, Canada, Israel og USA

29.04.2010
Overføre sykdommer som skal omfattes av EF-nettet

Programmer for bekjempelse av salmonella i fjørfe og egg i Kroatia

01.05.2011
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit

Om beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia

09.07.2008
Godkjente instanser til føring av register over svin i USA

Import av visse krepsdyr og akvatiske pryddyr fra tredjeland

18.01.2011
Strategiske retningslinjer 2007-2013 for EUs yttergrensefond

Betingelser for import av visse fugler og tilhørende karantenebetingelser

Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål

01.01.1994
Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien

01.07.1994
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima

30.03.2011
Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet

Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien

Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): 8. region

05.09.2013
Gjennføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond

Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser)

15.07.2010
Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II

Import av visse fugler til EU: godkjente karantenefasiliteter i Spania, Tsjekkia og Tyskland

Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)

01.01.1994
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe

23.06.1994
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits

16.09.2008
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater

16.02.2009
Beredskapstiltak for import av krepsdyr fra India

13.10.2009
Sicilia fri for smittsomt blæreutslett hos svin

Epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer

Forbud mot import av melk- og meieriprodukter fra Kina

15.10.2008
Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun

Gjennomføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond

Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh

30.09.2008
Krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel

01.01.1994
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv

01.01.1999
Innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA

Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania

26.03.2004
Dyreshelsemessige vilkår for import av visse fugler til Fellesskapet

Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen

01.01.1994
Veterinærkontroll og zooteknisk kontroll i samhandelen med levende dyr og produkter

01.08.2008
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

05.08.2008
Beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Tyskland

14.11.2008
Strengere kontroll med visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

13.08.2011
Import av visse levende hovdyr og av kjøtt fra disse

04.12.2008
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

10.06.2008
Fugleinfluensa i Storbritannia

27.06.2008
Krav til dyrehelse og folkehelse ved handel med og innførsel av animalske produkter

01.09.1999
Transitt fra Russland av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe

05.11.2010
Beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum

19.05.2011
Dokumentasjon som skal følge import av frosne fiskevarer fra fryseskip

30.03.2012
EUs yttergrensefond (2007-2013): gjennomføringsbestemmelser

Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): niende, tiende og ellevte region

Import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit

02.10.2008
Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt

01.07.1994
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler: endringsbestemmelser

12.07.2010
Import av eggceller og embryo av svin

02.10.2008
Tiltak mot munn- og klovsyke på Kypros

23.01.2008
Importrestriksjoner akvakulturdyr fra Malaysia

13.12.2009
Anvendelse av Schengen-reglene i Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia, Tsjekkia og Slovakia

21.12.2007
Offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

01.01.2011
Import av fiskevarer fra Fijiøyene

Tiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

19.03.2008
Import av honning fra Brasil

Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: endringsbestemmelser om Simbuvirus og epizootic hemorrhagic disease

01.01.2013
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer

Import av visse kjøttprodukter fra Ny-Caledonia

04.12.2008
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

26.05.2011
Overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner av stoffer i dyr og produkter av animalsk opprinnelse

04.12.2008
Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Omsetning av frø fra fôrvekster

13.09.1999
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum

18.11.2008
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

01.03.2011
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser

11.03.2013
Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT

02.08.2008
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"

Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser

19.07.2010
Omsetning av såkorn

13.09.1999
Import fra Kina av varmebehandlede fjærkrekjøttprodukter

08.08.2008

Sider