Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/11 av 29. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til informasjon knyttet til nødstilfeller

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/11 of 29 October 2019 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards information relating to emergency health response

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.3.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt en utsettelse av fristen for innsending av kjemikalieinformasjon i henhold til CLP artikkel 45 og vedlegg VIII. Det er vedtatt at første frist for innsending utsettes med ett år, til 1. januar 2021, for å imøtekomme ønsker fra industri og medlemsland.

Regelverket trer i kraft gradvis og den første fristen gjelder for stoffblandinger til forbrukere og til yrkesmessig bruk.

I Norge har Giftinformasjonen tilgang til produktregisteret, og inntil videre gjelder en registrering i produktregisteret også som en innmelding av informasjon i henhold til artikkel 45 i CLP.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet