Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/103 av 17. januar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til harmonisert klassifisering av aktive stoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/103 of 17 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 as regards the harmonised classification of active substances

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 fastsættes de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Det følger af artikel 36, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008, at aktivstoffer efter betydningen i forordning (EF) nr. 1107/2009 normalt skal være underlagt harmoniseret klassificering og mærkning. Der bør derfor fastsættes detaljerede procedureregler vedrørende rapporterende medlemsstaters indgivelse af forslag til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i overensstemmelse med artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1272/2008 i forbindelse med fornyelse af godkendelsen af et aktivstof i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(3) Der bør i forbindelse med fornyelsesproceduren afsættes mere tid til den rapporterende medlemsstat til udarbejdelse af udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse og det dossier, der indgives til agenturet, og til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) til udarbejdelse af dennes konklusion. Den tid, der er til rådighed for ansøgerne fra indgivelsen af ansøgningen om fornyelse til fremlæggelsen af de supplerende dossierer, bør derfor reduceres med tre måneder, idet denne 3-måneders periode bør omfordeles til de perioder, der er til rådighed for den rapporterende medlemsstat og autoriteten.

(4) Den rapporterende medlemsstat bør generelt indgive et dossier i overensstemmelse med artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1272/2008 for som minimum de fareklasser, der er relevante for at kunne fastslå, hvorvidt et aktivstof kan betragtes som et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med punkt 5.1.1 i bilag II til samme forordning, hvilket også omfatter de fareklasser, der er relevante for afskæringskriterierne i punkt 3.6.2-3.6.4 og 3.7 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Den rapporterende medlemsstat bør behørigt begrunde, hvorfor der ikke er grundlag for harmoniseret klassificering og mærkning for fareklasser, for hvilke den vurderer, at kriterierne for harmoniseret klassificering og mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 ikke er opfyldt.

(5) Har agenturet imidlertid allerede fået forelagt et forslag, uden at det endnu har færdiggjort sin vurdering, bør den rapporterende medlemsstat begrænse forslaget til en eller flere fareklasser, der ikke er omfattet af det forslag, der er under behandling, medmindre agenturet mener, at der foreligger nye oplysninger, som ikke var en del af det dossier, der er under behandling.

(6) For fareklasser angivet i punkt 5.1.1 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, der allerede er omfattet af en eksisterende udtalelse fra agenturets Udvalg for Risikovurdering, er det desuden tilstrækkeligt, at den rapporterende medlemsstat behørigt begrunder, at den eksisterende udtalelse fra Udvalget for Risikovurdering fortsat er gyldig. Agenturet kan udtale sig om det, den rapporterende medlemsstat har forelagt.

(7) Der bør fastsættes vejledende tidsfrister for at sikre, at udtalelsen fra agenturets Udvalg for Risikovurdering er tilgængelig for autoriteten forud for vedtagelsen af dennes konklusion i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 844/2012.

(8) Der bør fastsættes en overgangsperiode, så ansøgerne kan tage hensyn til den reducerede periode til udarbejdelse af dossierer fra indgivelsen af ansøgningen om fornyelse til fremlæggelsen af de supplerende dossierer. Dette bør ikke berøre procedurer, for hvilke der allerede er fremlagt supplerende dossierer.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.01.2020
Anvendelsesdato i EU
13.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet