Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Regioner i Polen fri for smittsom storfeleukose
29.05.2009

30.05.2009

30.05.2009
Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom (kodifisering)
29.05.2009

30.05.2009

14.11.2010
Folke- og boligtelling 2011
24.04.2009

25.04.2009

23.03.2011
Statistikk om informasjonssamfunnet
24.04.2009

25.04.2009

23.03.2011
Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
24.04.2009

25.04.2009

23.03.2011
Kortidsstatistikk og endringer som følge av revisjon av statistiske klassifikasjoner
24.04.2009

25.04.2009

23.03.2011
Vedlegg til forordningen om eksport og import av avfall
24.04.2009

01.04.2010

01.05.2010
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
24.04.2009

25.04.2009

14.08.2009
Spredningsforordningen: videreformidling av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart
24.04.2009

01.07.2009

04.05.2009
Lagringsforordningen: registrering av hendelser innen sivil luftfart
24.04.2009

01.07.2009

04.05.2009
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
24.04.2009

25.04.2009

24.04.2009
Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata)
24.04.2009

25.04.2009

Forelengelse av ENISA-byråets mandat
24.04.2009

25.04.2009

01.01.2010
Tjenestedirektivet
09.06.2009

01.05.2010

28.12.2009
Forbudte duftstoffer i kosmetiske produkter
24.04.2009

25.04.2009

05.05.2009
Kjørelys om dagen
24.04.2009

25.04.2009

07.02.2011
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
24.04.2009

25.04.2009

09.10.2009
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin
24.04.2009

01.05.2010

Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater
24.04.2009

01.05.2010

Nasjonale program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns
24.04.2009

01.05.2010

Finlands program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
24.04.2009

01.05.2010

Bulgarias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av høns
24.04.2009

01.05.2010

Romanias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
24.04.2009

01.05.2010

Omsetning av egg fra salmonellainfiserte flokker av verpehøns
24.04.2009

01.05.2010

Liste over veterinære grensekontrollstasjoner
24.04.2009

01.05.2010

Datoen for innføring av elektronisk identifikasjon av sau og geit
24.04.2009

01.05.2010

16.07.2010
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
17.03.2009

18.03.2009

14.03.2009
Begrensning av lovpliktige revisorers og revisjonsfirmaers sivilrettslige ansvar
17.03.2009

17.03.2009

14.03.2009
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse
17.03.2009

18.03.2009

23.03.2011
Oversendelse av konfidensielle data til EUs statistikkontor
17.03.2009

18.03.2009

23.03.2011
Kvartalsstatistikker over ledige stillinger
17.03.2009

18.03.2009

23.03.2011
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
17.03.2009

18.03.2009

Oppheving av overgangstiltak for Bulgaria om luftfartssikkerhet
17.03.2009

18.03.2009

Interoperabilitet for delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
17.03.2009

18.03.2009

17.03.2009
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
17.03.2009

18.03.2009

04.06.2009
Avskaffelse av grensekontroll for transport på vei og indre vannnveier (kodifisering)
17.03.2009

18.03.2009

24.09.2009
Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly
17.03.2009

18.03.2009

19.01.2012
Kontroll av lekkasjer av fluorholdige drivhusgasser fra klimaanlegg og kjøle- og varmepumpeutstyr
17.03.2009

01.04.2010

06.05.2010
Merkekrav på produkter og utstyr som inneholder visse fluorinerte klimagasser
17.03.2009

01.04.2010

06.05.2010
Lekkasjekontroller ved brannslukkingsanlegg som inneholder fluorinerte klimagasser
17.03.2009

01.04.2010

06.05.2010
Bruk av glyoxal i kosmetiske produkter
17.03.2009

18.03.2009

17.04.2009
Markedsføring av biocidproduktet clothianidin
17.03.2009

18.03.2009

22.04.2009
Markedsføring av biocidproduktet etofenprox
17.03.2009

18.03.2009

22.04.2009
Fjerning av isopren fra listen over godkjente aromastoffer i næringsmidler
17.03.2009

18.03.2009

30.03.2009
Skrulokkforordningen (endring): myknere i pakningen til lokk bestemt for kontakt med næringsmidler
17.03.2009

18.03.2009

19.03.2009
Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering)
17.03.2009

18.03.2009

30.03.2009
Overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i og på korn
17.03.2009

18.03.2009

Innførsel fra tredjeland av økologiske landbruksprodukter
17.03.2009

18.03.2009

19.03.2009
Økologisk produksjonsmetode og merking av landbruksprodukter
17.03.2009

18.03.2009

19.03.2009
Bestemmelser om minstekrav til undersøkelser av grønnsaksarter
17.03.2009

18.03.2009

06.04.2009
Fritak for Bulgaria, Slovakia og Storbritannia fra anvendelse av direktiv 66/401/EØF for såvaren strekbelg
17.03.2009

18.03.2009

06.04.2009
Handel med frø og settepoteter av genetisk truede arter
17.03.2009

18.03.2009

30.04.2010
Godkjent bruk av et fôrtilsetningsstoff
17.03.2009

18.03.2009

18.03.2009
Godkjenningsbetingelser for visse fôrtilsetningsstoffer
17.03.2009

18.03.2009

18.03.2009
Godkjenningsbetingelsene for visse fôrtilsetningsstoffer
17.03.2009

18.03.2009

18.03.2009
Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff
13.03.2009

14.03.2009

18.03.2009
Søknader og godkjenning av fôrtilsettingsstoffer
17.03.2009

18.03.2009

18.03.2009
Godkjenning av astaxanthin-dimetyl-disuccinat som fôrtilsetningsstoff
17.03.2009

18.03.2009

18.03.2009
Lister over virksomheter på veterinærområdet skal sendes til Kommisjonen
17.03.2009

18.03.2009

Planene for 2008 for utryddelse av svinepest hos villsvin og vaksinering av villsvin og svinebesetninger Romania
17.03.2009

18.03.2009

Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg
17.03.2009

18.03.2009

13.05.2009
Utryddelsesplanen for klassisk svinepest hos villsvin i Ungarn
17.03.2009

18.03.2009

Lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige institusjoner
17.03.2009

18.03.2009

07.04.2009
Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland
17.03.2009

01.05.2010

Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe
17.03.2009

01.05.2010

01.05.2010
Godkjenning av den italienske storfedatabasen som fullt ut operativ
17.03.2009

01.05.2010

Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren
17.03.2009

01.05.2010

09.07.2010
Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe
17.03.2009

01.05.2010

09.07.2010
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
17.03.2009

01.05.2010

09.07.2010
Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål
17.03.2009

01.05.2010

09.07.2010
Identifikasjon og registrering av storfe
17.03.2009

01.05.2010

09.07.2010
Overgangsperiode for tredjelandsrevisorers virksomhet
05.02.2009

01.11.2009

01.11.2009
Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS)
05.02.2009

06.02.2009

Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
05.02.2009

01.08.2011

15.06.2012
Miljøansvarsdirektivet
05.02.2009

01.07.2013

14.06.2013
Forbrukerkredittdirektivet
05.02.2009

01.11.2011

11.06.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 14.11.2008
05.02.2009

06.02.2009

17.11.2008
Inspeksjoner av fly og helikoptre som benytter EUs flyplasser
05.02.2009

06.02.2009

19.03.2009
Rampeinspeksjoner av fly og helikoptre
05.02.2009

06.02.2009

19.03.2009
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
05.02.2009

06.02.2009

Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
05.02.2009

01.08.2009

27.11.2009
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet
05.02.2009

06.02.2009

30.01.2009
Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester
05.02.2009

06.02.2009

20.03.2009
Forlengelse av tidsperioden for bruk av visse hårfargemidler
05.02.2009

06.02.2009

13.02.2009
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin
05.02.2009

06.02.2009

18.02.2009
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet gamithromycin
05.02.2009

06.02.2009

16.03.2009
Kontakt mellom plastmaterialer og næringsmidler
05.02.2009

06.02.2009

03.04.2009
Tilleggsopplysninger ved merking av matvarer (kodifisering)
05.02.2009

06.02.2009

19.02.2009
Godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland
05.02.2009

06.02.2009

06.02.2009
Overvåking av furan i mat
05.02.2009

05.02.2009

06.02.2009
Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
05.02.2009

06.02.2009

13.03.2009
Ny anvendelse av Natuphos som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Ny anvendelse av preparatet Toyocerin som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Ny godkjenning for en tiårsperiode av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (kodifisering)
05.02.2009

06.02.2009

06.02.2009
Ny bruk av enzympreparatet Biosaf Sc 47 som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Minimumsinnholdet av monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Minimumsinnholdet av fôrtilsetningsstoffet calsporin
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer
05.02.2009

06.02.2009

Godkjenning av ny anvendelse av Bonvital som fôrtilsetningsstoff
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Godkjennelse av visse fôrtilsetningsstoffer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Ny bruk av enzympreparatet Ronozyme
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Ny bruk av enzympreparatet Safizyme X som tilsettingsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Endring av direktivet om skipsutstyr
03.07.2009

04.07.2009

03.07.2009
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
28.09.2012

01.11.2012

01.10.2012
Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter
05.12.2008

06.12.2008

04.05.2009
Arbeidskraftundersøkelser 2010-2012
05.12.2008

06.12.2008

04.05.2009
Gjennomføring av arbeidskraftundersøkelser i Fellesskapet
05.12.2008

06.12.2008

04.05.2009
Statistikk over arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere
05.12.2008

06.12.2008

23.03.2011
Statistikk over materiell fattigdom
05.12.2008

06.12.2008

04.05.2009
Interoperabilitet i europeisk jernbaneinfrastruktur
05.12.2008

06.12.2008

05.12.2008
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog
05.12.2008

06.12.2008

05.12.2008
Endring av 2. førerkortdirektiv
05.12.2008

06.12.2008

09.03.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)
05.12.2008

06.12.2008

12.01.2009
Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Adgang til fortrolige data til vitenskapelige formål
07.11.2008

08.11.2008

23.03.2011
Konjunkturstatistikker
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Statistikk om utdanning og livslang læring
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Strukturstatistikk for næringslivet
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Eksport og import av avfall for å reflektere den teknisk utvikling
07.11.2008

01.04.2010

01.05.2010
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
07.11.2008

08.11.2008

13.03.2009
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
07.11.2008

08.11.2008

14.11.2008
Forlengelse av gyldighetsperioden for typesertifikater for visse fly- og helikoptre utstedt i det tidligere Sovjetunionen
07.11.2008

08.11.2008

08.11.2008
Felles standarder for luftfartssikkerhet
07.11.2008

08.11.2008

19.11.2008
IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene
07.11.2008

08.11.2008

12.01.2009
Inspeksjoner innen maritim sikring
07.11.2008

08.11.2008

16.01.2009
DVB-H europeisk standard for mobile TV-sendinger
07.11.2008

08.11.2008

08.11.2008
Betalingstjenestedirektivet
07.11.2008

01.11.2011

01.11.2009
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
07.11.2008

01.04.2010

06.05.2010
Informasjonssystemet for det indre marked: vern av personopplysninger
26.09.2008

09.09.2010

09.09.2010
Statistiske data om foretak med utenlandske eierinteresser
26.09.2008

27.09.2008

04.05.2009
Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål
26.09.2008

27.09.2008

04.05.2009
EUs miljømerke for campingplasser: forlengelse av gyldighetsperioden
26.09.2008

27.09.2008

27.09.2008
Miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter: forlengelse til 4. mai 2009
26.09.2008

27.09.2008

27.09.2008
Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
26.09.2008

27.09.2008

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 24.7.2008
26.09.2008

27.09.2008

28.07.2008
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
26.09.2008

01.04.2010

Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse
26.09.2008

27.09.2008

04.02.2009
Regler for klageutvalget til Det europeiske kjemikalieagentur
26.09.2008

27.09.2008

04.02.2009
Forekomst av veterinærlegemiddelet dinoproston i næringsmidler
26.09.2008

27.09.2008

29.09.2008
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
26.09.2008

27.09.2008

30.09.2008
Ernærings- og helsepåstander på matvarer
26.09.2008

27.09.2008

01.03.2010
Synsfelt og vindusviskere for traktorer
26.09.2008

26.01.2009
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
26.09.2008

27.09.2008

27.09.2008
Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige
26.09.2008

01.05.2010

03.05.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.09.2008

01.05.2010

03.05.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.09.2008

01.05.2010

03.05.2010
Regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.09.2008

01.05.2010

03.05.2010
Bruk av risikostorfe i Tyskland etter påvisning av BSE
26.09.2008

01.05.2010

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
04.07.2008

05.07.2008

29.04.2008
Det europeiske system for integrert statistikk om sosial beskyttelse (ESSPROS)
04.07.2008

05.07.2008

04.05.2009
Statistikk over unge menneskers inngang i arbeidsmarkedet
04.07.2008

05.07.2008

04.05.2009
Statistikk over landbruksregnskaper
04.07.2008

05.07.2008

23.03.2011
Opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Tildeling av EUs miljømerke
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukervern
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Felles normer for luftfartssikkerhet
04.07.2008

05.07.2008

16.07.2008
Felles normer for luftfartssikkerhet
04.07.2008

05.07.2008

16.07.2008
Sikkerhet i jernbanetunneler
04.07.2008

05.07.2008

04.07.2008
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane
04.07.2008

01.02.2009

01.01.2011
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
04.07.2008

05.07.2008

19.01.2012
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
04.07.2008

05.07.2008

19.01.2012
Tilgang til opplysninger om bruken av frekvenser
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Regnskapsmessig skille og kostnadsorientering i telereguleringen
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Innføring av 116-nummer for barn og for følelsesmessig støtte
04.07.2008

05.07.2008

01.01.2009
Justering av forpliktelsene til å tilby overføringskapasitet i telenettet
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske verdipapirkomité (ESC)
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Den europeiske komité for bankspørsmål
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (CEIOPS)
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Endringer vedrørende Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
04.07.2008

05.07.2008

Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
04.07.2008

01.11.2011

13.03.2009
Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
04.07.2008

01.11.2010

20.02.2013
Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer
06.06.2008

07.06.2008

01.07.2012
EUs folkehelseprogram (2008-2013)
06.06.2008

07.06.2008

01.01.2008
EU-program for forebygging og informasjon på narkotikaområdet: 2007-2013
06.06.2008

07.06.2008

01.01.2008
EUs statistikkprogram (2008-2012)
06.06.2008

07.06.2008

01.01.2008
Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet
06.06.2008

07.06.2008

04.05.2009
Overføring av tall fra nasjonalregnskapet
06.06.2008

07.06.2008

23.03.2011
Avfallstransportforordningen
06.06.2008

01.04.2010

01.05.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.4.2008
06.06.2008

07.06.2008

15.04.2008
Krav til den nasjonale tilsynsvirksomheten innenfor lufttrafikkstyring
06.06.2008

01.07.2009

22.07.2008
Harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart
06.06.2008

07.06.2008

16.07.2008
Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk
06.06.2008

07.06.2008

Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre
06.06.2008

07.06.2008

10.06.2008
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjon - opptak av Romania og Bulgaria
06.06.2008

07.06.2008

Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
06.06.2008

01.11.2010

Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
06.06.2008

01.11.2010

14.12.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
06.06.2008

01.11.2010

01.01.2007
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib
06.06.2008

07.06.2008

12.08.2008
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin
06.06.2008

07.06.2008

12.08.2008
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn
06.06.2008

07.06.2008

13.08.2008
Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron
06.06.2008

07.06.2008

10.06.2008
Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid
06.06.2008

07.06.2008

10.06.2008
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis
06.06.2008

07.06.2008

07.06.2008
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis påbegynt i 2005
06.06.2008

07.06.2008

07.06.2008
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
25.04.2008

01.11.2010

03.08.2009
Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap
25.04.2008

01.12.2009

Basisinformasjon om kjøpekraftspariteter
25.04.2008

26.04.2008

23.03.2011
Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter
25.04.2008

01.01.2012

03.02.2009
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
25.04.2008

26.04.2008

03.02.2009
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser ved bruk av organiske løsemidler
25.04.2008

26.04.2008

Interoperabilitet i det transeuropeiske jernbanenettet: drift og trafikkstyring
25.04.2008

26.04.2008

25.04.2008
Tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse yrker
25.04.2008

26.04.2008

24.08.2010
Merking av tannkrem med fluorinnhold
25.04.2008

26.04.2008

19.03.2009
Kjemiske stoffer som forbys i hårfargeprodukter
25.04.2008

26.04.2008

12.09.2008
Markedsadgang for biocidprodukter og deres aktive stoffer: innsending av dokumentasjon
25.04.2008

26.04.2008

22.04.2009
Godkjenning av biocidproduktet difetialon til bruk i rottemidler
25.04.2008

26.04.2008

22.04.2009
Godkjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler
25.04.2008

26.04.2008

22.04.2009
Grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Avilamycin (antibiotika)
25.04.2008

26.04.2008

28.04.2008
Konservert melk beregnet på konsum
25.04.2008

01.05.2010

12.09.2008
Påstandsforordningen for matvarer
25.04.2008

01.05.2010

01.03.2010
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
25.04.2008

01.05.2010

01.03.2010
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
25.04.2008

26.04.2008

21.05.2008
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
25.04.2008

26.04.2008

21.05.2008
Omsetning av frø fra fôrveksten geitvikke (strekbelg)
25.04.2008

26.04.2008

24.06.2008
Godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôrvarer
25.04.2008

26.04.2008

28.04.2008
Overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin
25.04.2008

01.05.2010

Forbud mot markedsføring av produkter fra UK fra storfe født og oppfostret før 1.8.96
25.04.2008

01.05.2010

Status til ulike land og regioner i henhold til BSE-risiko (kugalskap)
25.04.2008

01.05.2010

Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling
25.04.2008

01.05.2010

Godkjenning av soner og anlegg med hensyn til visse fiskesykdommer
25.04.2008

01.05.2010

Kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge
25.04.2008

26.04.2008

30.04.2008
Land som erklæres fri for småfebrucellose (Romania) og storfebrucellose (Slovenia)
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Svinekjøtt fra svin som er vaksinert med en levende, attenuert, konvensjonell vaksine i Romania
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Erklæring om at visse regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Infeksiøs bovin rhinotracheitt relatert til samhandel med bovine dyr
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Vaksinering mot aviær influensa i Nederland og flytting av fjørfe
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker
25.04.2008

26.04.2008

08.06.2012
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom (svinevirus): bestemmelser vedrørende Slovakia og Spania
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial trygghet
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Harmoniserte konsumprisindekser
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Felles nomenklatur for godstransport
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger til kai
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
14.03.2008

01.02.2009

Endring av terkselverdiene for offentlige anskaffelser
14.03.2008

15.03.2008

01.03.2008
Luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2007
14.03.2008

15.03.2008

15.04.2008
Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken
14.03.2008

15.03.2008

29.04.2008
Førerkortdirektivet
14.03.2008

01.04.2009

25.02.2011

Sider