Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
10.12.2010

11.12.2010

Oppføring av magnesiumfosfid som aktivt stoff (biocid)
10.12.2010

11.12.2010

Ny frist for dokumentasjon om biocider som skal vurderes
10.12.2010

11.12.2010

Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Canada, Japan og Sveits
10.11.2010

11.11.2010

Klassifisering av den økologiske tilstanden til overflatevann
10.11.2010

01.07.2011

27.03.2012
Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre
10.11.2010

11.11.2010

Kriterier for EUs miljømerke til gulvbelegninger av tekstil
10.11.2010

11.11.2010

Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
10.11.2010

01.07.2011

08.08.2012
Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata
10.11.2010

01.07.2011

08.08.2012
Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser
10.11.2010

01.05.2013

05.04.2013
Datautveksling mellom landene for å kontrollere at utstedte førerkort er unike
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
10.11.2010

11.11.2010

Kollektive investeringsfond (UCITS)
10.11.2010

01.11.2012

Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
10.11.2010

01.11.2012

e-pengedirektivet
10.11.2010

01.11.2012

01.01.2012
Avlønningspolitikk i finanssektoren
10.11.2010

01.11.2012

01.11.2012
Markedsføring av pyrotekniske produkter
10.11.2010

01.11.2012

11.10.2013
Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk
10.11.2010

01.11.2012

04.01.2010
Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat
10.11.2010

11.11.2010

Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat
10.11.2010

11.11.2010

Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
10.11.2010

11.11.2010

Barnesikring av lightere
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Barnesikring av lightere: forlengelse
10.11.2010

11.11.2010

Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Maksimalgrenseverdier for visse fortilsetningsstoffer
10.11.2010

11.11.2010

12.11.2010
Erklæring om at Skottland er fri for tuberkulose hos storfe
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Beskyttelse mot vektorangrep og krav til overvåkingsprogrammer for blåtunge
10.11.2010

11.11.2010

17.11.2010
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
10.11.2010

11.11.2010

Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Renrasede avlsdyr av storfe
10.11.2010

11.11.2010

01.12.2010
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler (endring)
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Godkjente rabieslaboratorier i Danmark
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest
10.11.2010

11.11.2010

Erklæring om at visse medlemsstater eller regioner er offisielt fri for storfebrucellose
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Endring i listen over godkjente laboratorier for kontroll av rabiesvaksine
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Videreføring av tiltak for bekjempelse av blåtunge
10.11.2010

11.11.2010

17.11.2010
Tiltak mot fugleinfluensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap
10.11.2010

11.11.2010

15.11.2010
Diagnostiske tester for smittsom storfeleukose
10.11.2010

11.11.2010

08.12.2010
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nord-Irland
10.11.2010

11.11.2010

14.11.2010
Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Fôring av visse arter av åtseletende fugler i Bulgaria
10.11.2010

11.11.2010

Revisjon av nasjonale BSE-overvåkingsprogram
10.11.2010

11.11.2010

Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
10.11.2010

11.11.2010

Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos kalkuner
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos slaktekyllinger
10.11.2010

11.11.2010

Fôring av visse pelsdyr i Latvia
10.11.2010

11.11.2010

Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter
10.11.2010

11.11.2010

18.01.2011
Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier
10.11.2010

11.11.2010

01.05.2010
Karantenekrav for visse akvakulturdyr
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer
10.11.2010

11.11.2010

29.03.2010
Retningslinjer for ordningene med risikobasert fiskehelsekontroll
10.11.2010

11.11.2010

22.11.2010
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner
10.11.2010

11.11.2010

Vårviremi hos karpe (SVC)
10.11.2010

11.11.2010

22.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Identifikasjon og registrering av sauer og geiter (endringsvedtak)
10.11.2010

11.11.2010

17.06.2011
Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak
10.11.2010

11.11.2010

Identifikasjon og registrering av sauer og gjeiter
10.11.2010

11.11.2010

17.06.2011
Identifikasjon og registrering av griser
10.11.2010

11.11.2010

01.06.2011
Direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekyllinger og kalkuner
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av TSE hos dyr
10.11.2010

11.11.2010

01.05.2010
Bekjempelse av salmonella hos høns og kalkuner
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Kriteriene for revisjon av de årlige BSE-overvåkningsprogrammene
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
10.11.2010

11.11.2010

11.11.2010
Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)
01.10.2010

02.10.2010

06.09.2010
International Financial Reporting Standard (IFRS) 2: gjennomføringsbestemmelser
01.10.2010

02.10.2010

06.09.2010
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: gjennomføringsbestemmelser
01.10.2010

01.11.2010

23.03.2011
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2013-2015: gjennomføringsbestemmelser
01.10.2010

01.11.2010

23.03.2011
Kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet
01.10.2010

01.11.2010

23.03.2011
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
01.10.2010

01.11.2010

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.3.2010
01.10.2010

02.10.2010

06.04.2010
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
01.10.2010

02.10.2010

01.03.2011
Endringsbestemmelser til forordningen om doble skipsskrog
01.10.2010

01.11.2010

16.11.2010
Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat
01.10.2010

01.10.2010

Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
01.10.2010

01.11.2010

Rapporteringsstandard for forordningen om sosiale bestemmelser innenfor vegtransport
01.10.2010

01.11.2010

01.11.2010
Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere
01.10.2010

01.11.2010

01.11.2010
Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene
01.10.2010

Forlengelse av midlertidig bestemmelser om bruk av visse hårfargemidler
01.10.2010

01.11.2010

08.10.2010
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler (endringsbestemmelser)
01.10.2010

01.11.2010

04.10.2010
Unntaksbestemmelser for Latvia angående omsetning av såvare av korn
01.10.2010

02.10.2010

Såvarer - sortsnavn
01.10.2010

01.11.2010

08.10.2010
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.10.2010

01.11.2010

Såvare av grønnsaker - plantegenetiske ressurser
01.10.2010

01.11.2010

31.05.2011
Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 32
02.07.2010

01.04.2011

22.01.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 4 og IFRS 7
02.07.2010

03.07.2010

22.01.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRICs fortolkningsbidrag 9 og IAS 39
02.07.2010

03.07.2010

22.01.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 1
02.07.2010

03.07.2010

22.01.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 17
02.07.2010

03.07.2010

22.01.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 18
02.07.2010

03.07.2010

22.01.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tjenester på campingplasser
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Kriterier for EUs miljømerke til utendørs maling og lakk
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Kriterier for EUs miljømerke til innendørs maling og lakk
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til harde belegg
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tissuepapir
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til overnattingstjenester
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Ekspertutvalg for utestasjonering av arbeidstakere
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder
02.07.2010

03.07.2010

05.07.2010
Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
02.07.2010

03.07.2010

03.09.2010
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
02.07.2010

01.03.2011

02.07.2010
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet
02.07.2010

03.07.2010

02.07.2010
Elektronisk informasjonsutveksling mellom landene i forbindelse med tjenesteyting
02.07.2010

03.07.2010

03.07.2010
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
02.07.2010

01.01.2012

Godkjenning av visse stoffer til bruk i kosmetiske produkter
02.07.2010

03.07.2010

04.07.2010
Grenseverdier for okratoksin i matvarer
02.07.2010

03.07.2010

05.07.2010
Grenseverdier for aflatoksiner i visse matvarer
02.07.2010

03.07.2010

05.07.2010
Navn på visse tekstilprodukter
02.07.2010

03.07.2010

15.09.2010
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet serinprotease til slaktekyllinger
02.07.2010

03.07.2010

20.09.2010
Fôrtilskuddsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
02.07.2010

03.07.2010

08.07.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, verpehøner, ender og slaktekalkuner
02.07.2010

03.07.2010

20.09.2010
Grenseverdier for kvikksølv, fri gossypol og nitrit i dyrefôr
02.07.2010

03.07.2010

23.07.2010
Minsteinnholdet av et tilsetningsstoff i fôr til slaktegris
02.07.2010

03.07.2010

20.09.2010
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer
02.07.2010

03.07.2010

20.09.2010
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015
11.06.2010

12.06.2010

Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)
11.06.2010

12.06.2010

Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
11.06.2010

12.06.2010

Konkurransebestemmelser om vertikale avtaler og samordnet praksis
11.06.2010

12.06.2010

14.06.2010
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer
11.06.2010

12.06.2010

28.09.2010
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet
11.06.2010

12.06.2010

01.03.2011
Nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart
11.06.2010

12.06.2010

01.03.2011
Forbud mot organiske tinnforbindelser på skip
11.06.2010

12.06.2010

29.06.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei: endret gjennomføringsdato
11.06.2010

12.06.2010

Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
11.06.2010

12.06.2010

Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
11.06.2010

12.06.2010

Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
11.06.2010

12.06.2010

Samtrafikkevnen i jernbanesystemet i Fellesskapet: endringer til direktivets vedlegg
11.06.2010

01.02.2011

19.07.2010
Skjema for dokumentasjon av fartsskriverdata
11.06.2010

12.06.2010

Fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr
11.06.2010

01.07.2010
Direktivet om skipsutstyr (endring)
11.06.2010

12.06.2010

09.01.2012
Behandling av avfall som inneholder persistente organiske miljøgifter fra visse produksjonsprosesser
11.06.2010

12.06.2010

01.08.2012
Om unntak for overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler
11.06.2010

12.06.2010

17.08.2011
Begrensning i bruk av blyforbindelser i fiberoptiske kommunikasjonssystemer
11.06.2010

12.06.2010

17.02.2011
Unntak for bruk av bly, kadmium og bly i visse materialer og komponenter
11.06.2010

12.06.2010

17.02.2011
Oppføring av flokumafen som et aktivt stoff (biocid)
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Oppføring av tolyfluanid som et aktivt stoff (biocid)
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av aluminiumfosfid (biocid) i rottegift
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av disodium-octaborate-tetrahydrate i trebeskyttelsesmidler
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av boroxid i trebeskyttelsesmidler
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av klorofacinon (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av sulfurylfluorid (biocid) som insektsmiddel
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av koumatetralyl (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av fenpropimorph som trebeskyttelsesmiddel
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av indoxacarb (biocid) som insektsmiddel
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av thiacloprid som trebeskyttelsesmiddel
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av nitrogen (biocid) som insektsmiddel
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av disodium-tetraborate som trebeskyttelsesmidler
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av bromadiolon (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av alfakloralose (biocid) i rottegift
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Bruk av borsyre som trebeskyttelsesmiddel
11.06.2010

12.06.2010

08.10.2010
Støy for fører på jordbruks- og skogbrukstraktorer
11.06.2010

12.06.2010

18.06.2010
Styremekanismer på jordbruks- eller skogbrukstraktorer
11.06.2010

12.06.2010

18.06.2010
Deler og utstyr på jordbruks- og skogbrukstraktorer
11.06.2010

12.06.2010

18.06.2010
Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
11.06.2010

12.06.2010

15.09.2010
Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)
11.06.2010

12.06.2010

15.09.2010
Plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy
11.06.2010

12.06.2010

15.09.2010
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i matvarer av visse plantevernmidler
11.06.2010

12.06.2010

15.06.2010
Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer

12.06.2010

Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
11.06.2010

12.06.2010

15.07.2010
Ekspertpanlene under det europeiske matvarebyrået EFSA
11.06.2010

12.06.2010

Kontroll av peanøtter forut for eksport fra USA til Europa
11.06.2010

12.06.2010

Medlemmer av styret til Den europeiske næringsmiddelmyndighet (EFSA)
11.06.2010

12.06.2010

Helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
11.06.2010

12.06.2010

14.06.2010
Import fra visse tredjestater av fotografisk gelatin
11.06.2010

12.06.2010

Import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter
11.06.2010

12.06.2010

14.06.2010
Krav til visse typer bearbeidet fôr til kjæledyr
11.06.2010

12.06.2010

14.06.2010
Krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter
11.06.2010

12.06.2010

14.06.2010
Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II
30.04.2010

01.05.2010

Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
30.04.2010

01.05.2010

Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
30.04.2010

01.05.2010

Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
30.04.2010

01.05.2010

Enkeltpersonselskapsdirektivet (12. selskapsdirektiv)
30.04.2010

01.05.2010

Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
30.04.2010

01.07.2011

03.09.2010
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
30.04.2010

01.11.2012

06.06.2011
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
30.04.2010

01.05.2010

01.01.2012
Unntaksbestemmelser for samarbeid på forsikringsområdet
30.04.2010

01.05.2010

30.04.2010
Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier)
30.04.2010

01.05.2010

30.04.2010
Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.04.2010

01.01.2012
Forbedring av det indre marked
30.04.2010

01.05.2010

Oppdatering av EU-direktivet om kosmetiske produkter
30.04.2010

01.05.2010

01.11.2011
Innhold og merking av fluor i tannkrem
30.04.2010

01.05.2010

11.05.2010
Om bruk av visse hårfargemidler
30.04.2010

01.05.2010

15.07.2010
Lovgivning for kosmetiske produkter
30.04.2010

01.05.2010

04.05.2010
Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
30.04.2010

24.10.2012
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
30.04.2010

01.05.2010

Radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktorer
30.04.2010

01.05.2010

31.05.2010
Unntaksbestemmelse for Storbritannia for frø av typen Avena strigosa Schreb
30.04.2010

01.05.2010

Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
30.04.2010

01.05.2010

04.05.2010
Tilsetning av substanser i næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov
30.04.2010

01.05.2010

05.05.2010
Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)
30.04.2010

01.05.2010

27.04.2010
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
30.04.2010

01.05.2010

Aktive og intelligente materialer i kontakt med matvarer
30.04.2010

01.05.2010

04.05.2010
Renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer til mat enn fargestoffer og søtningsstoffer
30.04.2010

01.05.2010

25.05.2010
Renhetskriterier for fargestoffer i mat (kodifisering)
30.04.2010

01.05.2010

06.05.2010
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
30.04.2010

01.05.2010

Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
30.04.2010

01.05.2010

25.05.2010
Merkingsbestemmelser for vinsektoren (overgangsordning)
30.04.2010

01.05.2010

30.04.2010
Merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum
30.04.2010

01.05.2010

12.05.2010
Endring av listen over ingredienser som skal finnes på merkingen av næringsmidler
30.04.2010

01.05.2010

28.10.2008
Godkjenning av visse enzymprodukter som fôrtilsetning til slaktekyllinger, ender og slaktekalkuner
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til smågriser, slaktegris, og fjørfe
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Betingelser for handel med svin mellom land og regioner som er fri for Aujeszkys sykdom
30.04.2010

01.05.2010

14.11.2010
Minstestandarder for vern av svin
30.04.2010

01.05.2010

18.02.2003
Planer for nødvaksinering mot blåtunge
30.04.2010

01.05.2010

Endring av reglene for transport av dyr i forbindelse med blåtunge
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Erklæring om at visse regioner er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
30.04.2010

01.05.2010

Planer for utryddelse og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse områder i Tyskland
30.04.2010

01.05.2010

Tiltak mot klassisk svinepest i Tyskland
30.04.2010

01.05.2010

Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger
12.03.2010

01.11.2011

30.06.2011
Statistikker om informasjonssamfunnet
12.03.2010

13.03.2010

23.03.2011
Endringer til den internasjonale standardfagklassifikasjon ISCO
12.03.2010

13.03.2010

23.03.2011
Gjennomføringsbestemmelser for statistikker om informasjonssamfunnet
12.03.2010

13.03.2010

23.03.2011
Bruk av den internasjonale standarden for yrkesklassifikasjon (ISCO-08) i folketellinger
12.03.2010

13.03.2010

13.03.2010
Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
12.03.2010

01.01.2012

Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
12.03.2010

13.03.2010

01.03.2001
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 26.11.2009
12.03.2010

13.03.2010

28.11.2009
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
12.03.2010

01.05.2013

05.04.2013
Det europeiske jernbanebyrået (endring)
12.03.2010

13.03.2010

12.03.2010
Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane
12.03.2010

13.03.2010

12.03.2010
Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring)
12.03.2010

01.04.2011
Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
12.03.2010

13.03.2010

01.07.2010
Førerkortdirektivet (fra 2013): bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
12.03.2010

13.03.2010

Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
12.03.2010

01.11.2010

15.06.2019
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg
12.03.2010

01.11.2010

Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
12.03.2010

01.11.2010

15.06.2019
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
12.03.2010

01.11.2010

15.06.2019
Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser
12.03.2010

01.11.2010

Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser
12.03.2010

01.11.2010

Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg IV og V
12.03.2010

13.03.2010

19.05.2011
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
12.03.2010

13.03.2010

07.03.2012
Fellesskapskodeks for veterinærlegemidler
12.03.2010

13.03.2010

10.06.2010
Tilsetningsdirektivet: Kriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtningsmidler
12.03.2010

13.03.2010

18.03.2010
Godkjenning av tilsetningsstoff i fôr til hester
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser
12.03.2010

13.03.2010

Godkjenning av sinkkelat av metionin-hydroksy-analog som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avlspurker
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Endring av godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Biosaf
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av av et fôrtilsetningsstoff produsert av en type selenberiket gjær
12.03.2010

30.04.2010

30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, livkylling, slaktekalkun og avlskalkun
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av guanidineddikksyre som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Endring av navn på innehaveren av fermenteringsproduktet Amaferm
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningstoff til hunder og katter
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010

Sider