Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/228 av 19. februar 2020 om godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/228 of 19 February 2020 concerning the authorisation of erythrosine as a feed additive for dogs and cats

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.3.2020)

Sammendrag av innhold
Fargestoffeterythrosin var godkjent som sensorisk fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) for katt, hund, og er nå regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i samme gruppe. Fargestoffer gir farge til fôret. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse under de gitte betingelser for bruk (størsteinnhold for hunder på 16 mg/kg og for katt 13 mg/kg).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.02.2020
Anvendelsesdato i EU
11.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet