Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1972 av 26. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1972 of 26 November 2019 amending Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.1.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutning 2013/764 som omhandler beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest. Endringene består i at beslutningens gyldighetsperiode forlenges til 21. april 2021 da klassisk svinepest fortsatt er utbredt i visse medlemsland. Derrmed er det fortsatt behov for å opprettholde beskyttelsestiltakene for å hindre spredning av sykdommen.

Rettsakten fjerner også Kroatia fra vedlegget da myndighetene i landet har dokumentert fristatus for sykdommen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for endring av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS. Forskriften har ingen definert slutt på gyldighetsperiode, så denne endringen trenger ikke gjennomføres. Kroatia fjernes fra forskriftens vedlegg I.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet