Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/49 av 21. januar 2020 om retting av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008

Commission Regulation (EU) 2020/49 of 21 January 2020 correcting the German language version of Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Commission Regulation (EC) No 692/2008

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I den tyske udgave af Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 har bestemmelserne i punkt 4.2.1.1.2 og 4.2.2.1 i underbilag 4 til bilag XXI og i punkt 3.2.3.2.2.2.2 og 3.2.4.1.1.2.2 i underbilag 7 til bilag XXI, hvor det præciseres, at ekstra hjul/dæk ikke betragtes som ekstraudstyr, fået den modsatte betydning.

(2) Den tyske udgave af forordning (EU) 2017/1151 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.01.2020
Anvendelsesdato i EU
25.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet