Toppnivådomenet .eu (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 av 19. mars 2019 om gjennomføringen og bruken av toppnivådomenet .eu og om oppheving av forordning (EF) nr. 733/2002 og kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004

Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the implementation and functioning of the .eu Top Level Domain name and repealing Regulation (EC) No 733/2002 and Commission Regulation (EC) No 874/2004

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen foreslår nye tiltak for å forenkle de eksisterende rettslige rammene for toppdomenet .eu.

Kommisjonen slår fast at toppdomenet .eu per definisjon er grenseoverskridende. Det er EUs toppdomene og et symbol på den elektroniske identiteten til sine borgere, institusjoner og bedrifter. For brukere som ønsker å operere i det indre marked gir .eu en bestemt kobling med EU som er globalt anerkjent. Kommisjonen slår videre fast at, i motsetning til nasjonale toppdomener som forvaltes i samsvar med nasjonal lovgivning, kan regulering av .eu bare gjøres på EU-nivå.

Forslaget vil gjøre det mulig for EU og EØS-borgere å registrere et .eu-domene også utenfor EU, uansett deres hjemland. Disse tiltakene vil forbedrer potensialet for .eu toppdomenet som et pålitelig og innovativt navneområde innen "Digital Single Market". Ambisjonen er at forslaget vil øke bruken av .eu-domenet.

Kommisjonen vil overvåke registrerenheten og administrasjonen av .eu, det vil i denne forbindelsen opprettes et flerpartssammensatt organ/råd som skal bistå Kommisjonen i administrasjonen av registerenheten for .eu.

Samtidig oppheves forordninger 733/2002/EF og 874/2004/EF om opprettelse av toppdomenet .eu og nærmere regler om forvaltningen av domeneressursen .eu.

Rettsaktene fra 2002 og 2004 om opprettelse av toppdomenet .eu er innlemmet i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget medfører ikke noen rettslige konsekvenser av materiell betydning for norske borgere og deres mulighet til å registrere domenenavn under .eu. Det vil være behov for å endre ekomforskriften § 6-7 for å gjennomføre rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Kommisjonen vil finansiere det foreslåtte flerpartssammensatte organ/råd med anslagsvis 50 000 euro per år. Forslaget forventes ikke å gi andre budsjettkonsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er uproblematisk for Norge og medfører ingen materielle endringer for vår del.

Vurdering
Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppdomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7.

For å fjerne henvisningen til forordninger 733/2002/EF og 874/2004/EF må det fattes et endringsvedtak til forskriften.

Konklusjon: Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalen.

Status
Forordingen ble vedtatt 19. mars 2019 og ble publisert i Official Journal 29. mars 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.03.2019
Anvendelsesdato i EU
19.10.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet