Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2147 av 28. november 2019 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2147 of 28 November 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 91/496/EØF kan dyrene transporteres i transit fra et tredjeland til et andet eller til det samme tredjeland, såfremt de frembyder sundhedsmæssige EU-garantier, der er anerkendt for mindst at svare til de garantier, der er fastlagt for samhandelen i EU med sådanne dyr.

(2) I henhold til artikel 17, stk. 2, i direktiv 92/65/EØF bør import af sæd, æg og embryoner kun tillades, såfremt det pågældende avlsmateriale kommer fra tredjelande, der er opført på listen, og fra godkendte sædopsamlingsstationer og sædbanker eller embryoopsamlings- og embryoproduktionshold, der er omfattet af garantier, som mindst svarer til dem, der er fastsat i kapitel I i bilag D til nævnte direktiv.

(3) De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det indeholder bestemmelser om, at kun dyr af hestefamilien, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, som er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen.

(4) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 fastsættes betingelserne for indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner heraf. Herved fastsættes ligeledes listen over de tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne kan indføre dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien samt de dyresundhedsmæssige krav og de krav vedrørende udstedelse af certifikater, der gælder for sådanne indførsler.

(5) Ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 fastsættes ligeledes procedurerne for ændring af midlertidig indførsel til endelig indførsel, hvilket kræver mere end én angivelse i del III i det fælles veterinærdokument (CVED) i Traces for at afslutte status som midlertidig indførsel. Muligheden for at foretage flere mere end én angivelse i del III i CVED'et, hvilket er nødvendigt for at gennemføre den procedure, der er beskrevet i artikel 19 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, findes ikke i den nuværende udgave af Traces og vil først blive muligt i det fælles sundhedsimport­dokument (CHED), som Kommissionen skal indføre i overensstemmelse med artikel 58 i forordning (EU) 2017/625, der finder anvendelse fra den 14. december 2019, inden for rammerne af udviklingen af informations-styringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC). Det er derfor nødvendigt at udsætte anvendelsen af artikel 19, stk. 2, litra a), til nævnte dato.

(6) Der kan gives tilladelse til indførsel af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien til Unionen fra tredjelande eller dele af tredjelandes område, hvorfra indførsel af dyr af hestefamilien er tilladt, forudsat at sendingen afsendes fra en godkendt sædopsamlingsstation eller sædbank, der er opført på en liste i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, litra b), i direktiv 92/65/EØF, og at den ledsages af et sundhedscertifikat. Det fremgår af bilag I til gennemførelses­forordning (EU) 2018/659, at indførsel til Unionen af sæd fra Barbados, Bermuda, Bolivia og Tyrkiet er tilladt. Disse lande har imidlertid ingen godkendte sædopsamlingsstationer. Bilag I til nævnte forordning bør derfor berigtiges, så det heraf fremgår, at indførsel til Unionen af sæd fra dyr af hestefamilien fra disse dyr ikke er tilladt, indtil mindst én sædopsamlingsstation er blevet godkendt.

(7) Qatar har fremlagt dokumentation for godkendelse af en sædopsamlingsstation, jf. artikel 17, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 92/65/EØF, og denne sædopsamlingsstation blev opført på en liste den 10. marts 2017. Det fremgår imidlertid af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, at indførsel af sæd, der er udtaget fra registrerede heste i Qatar, ikke er tilladt. Derfor bør bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 berigtiges, så det heraf fremgår, at indførsel af sæd, der er indsamlet fra registrerede heste i Qatar, er tilladt.

(8) Derfor bør oplysningerne vedrørende Barbados, Bermuda, Bolivia, Tyrkiet og Qatar i bilag I til gennemførelses­forordning (EU) 2018/659 berigtiges.

(9) Det fremgår af de seneste oplysninger om snive fra Brasilien, at visse dele af Brasiliens område ikke længere er frie for snive. Derfor bør indførsel af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien indstilles fra de dele af Brasiliens område, der ikke længere er frie for snive.

(10) Efter en EU-audit i Mexico blev indførslen af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien indstillet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/167/EU. De mexicanske myndigheder har efterfølgende fremlagt oplysninger, som i tilstrækkelig grad imødekommer de henstillinger, der blev fremsat som resultat af auditten. Derfor bør det være tilladt at indføre registrerede dyr af hestefamilien og avls- og brugsdyr af hestefamilien samt sæd fra registrerede heste fra de dele af Mexicos område, fra hvilke indførsel af sådanne varer blev indstillet.

(11) Det er nødvendigt at anvende den nye officielle betegnelse »Nordmakedonien«.

(12) Oplysningerne vedrørende Norge bør udgå fra bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for at afspejle landets særlige situation som EØS-land.

(13) Kuwait underrettede den 25. juli 2019 Kommissionen om to tilfælde af snive (Burkholderia mallei) hos registrerede heste, der var i karantæne før udførsel med henblik på afsendelse til Unionen. Kuwait har øjeblikkeligt indstillet udførslen af registrerede heste til Unionen og truffet de nødvendige overvågnings- og kontrolforanstaltninger. Indførsel af registrerede heste fra Kuwait til Unionen bør derfor indstilles for en periode på mindst seks måneder.

(14) Det er nødvendigt at ajourføre fodnoterne i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659. Af hensyn til klarheden bør bilag I udskiftes i sin helhed.

(15) Gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 blev konsolideret og berigtiget ved Kommissionens gennemførelses­forordning (EU) 2018/1301. Som følge af en formateringsmæssig fejl i punkt II.3.8. i dyresundheds- og dyrevelfærdsattesten, indeholder standardsundhedscertifikatet for midlertidig indførsel i bilag II, del 1, afsnit A, strengere krav vedrørende japansk hjernebetændelse end de krav, der er fastsat i dyresundhedscertifikaterne for transit og endelig indførsel, hvorved der opstår yderligere sundhedsrestriktioner. Denne fejl bør berigtiges, således at kravene vedrørende japansk hjernebetændelse er de samme som kravene for midlertidig indførsel af registrerede heste og transit og endelig indførsel af dyr af hestefamilien.

(16) Testordningen for østlig og vestlig hesteencephalomyelitis i sundhedscertifikater i del 1 og 3 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 tager ikke i tilstrækkelig grad højde for flytning af føl af seropositive moderdyr samt rekonvalescens efter tidligere infektion, og derfor bør henvisningen til tidligere vaccination som årsag til serokonversion udgå.

(17) Historisk set har der ikke været nogen indførsler af dyr af hestefamilien til slagtning fra lande, hvor der forekommer japansk hjernebetændelse. På grund af spredningen af denne sygdom til nye områder bør der træffes risikobegrænsende foranstaltninger med hensyn til denne sygdom, også i forbindelse med indførsel af sendinger af dyr af hestefamilien til slagtning. Det er derfor nødvendigt at ændre det dyresundhedscertifikat, der findes i bilag II, del 3, afsnit B, til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.
(18) Efter forsikringer fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og visse tredjelande, som af OIE er anerkendt som værende frie for afrikansk hestepest, er det hensigtsmæssigt at forenkle de karantæne- og testbetingelser, som skal opfyldes af registrerede heste, der indføres til Unionen fra de pågældende lande. Det er derfor nødvendigt at ændre de dyresundhedscertifikater, der findes i del 1 og i del 3, afsnit A, i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.

(19) I titlen på standardsundhedscertifikatet til brug ved genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel med henblik på specifikke konkurrencer, jf. kolonne 16 i tabellen i bilag I, blev det undladt at inkludere en henvisning til en specifik række konkurrencer (LG Global Champions Tour). Det er desuden nødvendigt at præcisere omfanget af en anden række hestearrangementer, navnlig »American Games«. Af hensyn til den juridiske klarhed er det nødvendigt at udskifte bilag II, del 2, afsnit B, kapitel 1, til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.

(20) Gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(21) For at undgå en negativ indvirkning på handelen er det nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, der løber indtil den 31. december 2019, inden for hvilken dyresundhedscertifikater, der udstedes i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 som ændret ved forordning (EU) 2018/1301, accepteres, forudsat at de er udstedt inden den 22. december 2019.

(22) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2019
Anvendelsesdato i EU
05.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet