Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Organisering av sjøfolks arbeidstid
27.10.2000

01.06.2001

08.07.2002
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
27.10.2000

28.10.2000

30.06.2003
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
27.10.2000

Direktivet om elektronisk handel
27.10.2000

01.06.2001

01.07.2003
EU-nettet for epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer
02.10.2000

03.10.2000

01.07.2003
Konjunkturstatistikk
02.10.2000

03.10.2000

20.06.1998
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
02.10.2000

03.10.2000

Samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked
02.08.2000

03.08.2000

Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
31.07.2000

25.01.2001

15.06.2001
Produktansvarsdirektivet: endringsbestemmelser
28.06.2000

01.02.2001

01.01.1989
R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr
31.05.2000

01.06.2000

01.07.2000
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
19.05.2000

01.02.2001

01.07.2002
Informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbrukerpriser på petroleumsprodukter
31.03.2000

01.04.2000

Gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbruk
31.03.2000

01.04.2000

Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
31.03.2000

01.04.2000

VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler
25.02.2000

01.09.2000

15.10.2001
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design
25.02.2000

01.10.2000

01.05.2003
EU-traktatens anvendelse på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden
28.01.2000

19.01.2000

20.03.2004
Europeiske arbeidskraftundersøkelser
28.01.2000

29.01.2000

20.06.2008
Forbrukerkjøpsdirektivet
28.01.2000

01.09.2000

01.07.2002
Adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester
02.10.2000

02.12.2000

03.12.2000
Tilsyn med roroferger og hurtiggående rutebåter
17.12.1999

01.08.2000

Vognkortdirektivet
17.12.1999

01.06.2001

01.06.2004
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
26.11.1999

01.07.2000

Regler for databaserte reservasjonssystemer for luftfart
05.11.1999

01.08.2000

Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
05.11.1999

06.11.1999

Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner
24.09.1999

31.12.1999

Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
16.07.1999

17.07.1999

Godkjenning av nasjonalitetsmerket på utenlandske kjøretøyer
25.06.1999

26.06.1999

16.09.1999
Personverndirektivet: (til 24.5.2018)
25.06.1999

01.07.2000

01.01.2001
TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet
25.06.1999

01.07.2000

21.09.2001
Rettighet til tilleggspensjon
25.06.1999

01.03.2001

01.03.2002
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland
25.06.1999

26.06.1999

13.09.2001
Sertifikater for dyr og animalske produkter
25.06.1999

26.06.1999

23.12.1998
Vern av dyr som holdes for landbruksformål
25.06.1999

26.05.1999

03.07.2006
Referanseorganet for vurdering av renrasede avlsdyr av storfe: Interbull
25.06.1999

26.06.1999

Avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået
28.05.1999

01.01.2000

Markedsføring av høyteknologiske bioteknologiske legemidler
28.05.1999

01.01.2000

19.10.2001
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA)
28.05.1999

01.01.2000

Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
30.04.1999

01.05.1999

Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
30.04.1999

01.02.2000

Rammeavtale om foreldrepermisjon
26.03.2018

01.07.2000

Masseoppsigelsesdirektivet
26.03.1999

01.07.2000

Registrering av personar som reiser med passasjerskip
26.03.1999

18.06.1999

01.10.1999
Tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester
30.03.1999

01.02.2000

Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner
26.03.1999

27.03.1999

14.04.1999
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner (endring)
26.03.1999

27.03.1999

Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper
26.02.1999

27.02.1998

01.07.1999
Skipsutstyrsdirektivet
18.12.1998

19.12.1998

Informasjon om priser på forbruksvarer
27.11.1998

28.11.1998

01.01.2000
Deltidsdirektivet
30.10.1998

01.04.1999

Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
30.10.1998

01.04.1999

Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
25.09.1998

01.05.1999

01.07.1997
Bestemmelser om trykkutstyr
25.09.1998

26.09.1998

29.11.1999
Forbud mot bruk av stoffer med hormonell virkning innen husdyrhold
17.07.1998

01.01.1999

27.01.2000
Kontroll av restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter
17.07.1998

01.01.1999

27.01.2000
Metoder til bestemmelse av fibersammensetning av tekstilprodukter
29.05.1998

01.06.1998

01.01.1997
Utsendingsdirektivet
30.04.1998

01.07.1999

01.01.2006
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere
31.03.1998

01.04.1998

26.03.1996
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner
31.03.1998

01.04.1998

Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av tørketromler
31.03.1998

Gjennomføring for rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kombinerte vaskemaskiner og tørketromler
31.03.1998

01.04.1998

Erstatningsordninger for investorer
06.03.1998

01.02.2000

Fjernsalgsdirektivet
06.03.1998

01.07.2000

01.05.2001
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger
06.03.1998

07.03.1998

Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner (endring)
06.03.1998

07.03.1998

Seveso II-direktivet: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
28.11.1997

01.12.1997

01.07.2005
Krystalglassdirektivet
09.12.1997

10.12.1997

01.07.2004
Energieffektivitetskrav til kjøleskap og -frysere
09.12.1997

01.07.2000

03.09.1999
Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport
04.10.1997

Supplerende beskyttelsessertifikat for plantelegemidler
31.07.1997

Heisedirektivet
12.06.1997

13.06.1997

01.07.1997
Lagring av polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT)
30.04.1997

01.05.1997

01.01.2003
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner
06.05.1997

07.05.1997

Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier
30.04.1997

01.05.1997

Registrering i Fellesskapet av import og leveranser av råolje
14.03.1997

01.08.1999

Databasedirektivet: rettslig vern av databaser
25.10.1996

01.07.2000

16.04.1994
Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin
27.09.1996

01.10.1996

10.12.1999
Veitransport av farlig gods
26.04.1996

01.05.1996

Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods
26.03.1996

01.04.1996

Emballasjedirektivet
22.11.1995

01.12.1995

01.07.1994
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner
05.04.1995

01.09.1995

27.06.1997
Fritidsbåtdirektivet
15.12.1994

01.02.1995

01.01.1995
Innskuddsgarantidirektivet
28.10.1994

01.07.1995

Merking av materialer brukt i fottøy
28.10.1994

01.03.1995

Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
28.10.1994

01.02.1995

01.12.1997
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
12.08.1994

Gjensidig godkjenning av nasjonale skipsførersertifikat på innlands vannveier
21.03.1994

01.07.1994

Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose
21.03.1994

Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart
21.03.1994

01.07.1994

15.07.1994
Svangerskapsdirektivet
21.03.1992

01.07.1994

24.11.1994
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
21.03.1994

01.07.1994

01.01.1995
Energimerkedirektivet (til 20.7.2011): merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
21.03.1994

01.07.1994

10.01.1996
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter
21.03.1994

01.07.1994

30.06.1995
Kombinert transportdirektivet
21.03.1994

01.07.1994

Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen
21.03.1994

01.07.1994

01.07.2013
Markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk
21.03.1994

01.07.1994

Avfall fra titandioksidindustrien
21.03.1994

01.07.1994

Bilbeltedirektivet
01.07.1994

01.07.1994

01.10.1979
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
21.03.1994

01.07.1994

Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon
21.03.1994

01.07.1994

01.07.1994
Tredje livsforsikringsdirektiv
21.03.1994

01.07.1994

Medisinsk utstyrsdirektivet
21.03.1994

01.07.1994

12.01.1995
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
21.03.1994

01.07.1994

Urimelige avtalevilkår for forbrukerne
21.03.1994

01.07.1994

Førerkortdirektivet (til 2013)
21.03.1994

01.01.1995

01.07.2004
Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe
21.03.1994

01.07.1994

Statistikk om industriproduksjon
28.06.1994

01.07.1994

Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler
21.03.1994

01.07.1994

Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser
23.03.1994

01.07.1994

15.07.1994
Anskaffelsesdirektivet
21.03.1994

Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
22.09.2017

23.09.2017

25.09.2017
Visumlettelser for Moldova

Gjennføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond

EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"

01.01.2007
Transitt av kveg fra Kalingrad via Litauen til andre deler av Russland

03.01.2013
Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring

Import av fiskevarer fra Fijiøyene

Visumlettelser for Ukraina

Gjennomføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond

Styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

12.12.2011
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

05.08.2008
Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke

31.12.1998
Betingelser for import av visse fugler og tilhørende karantenebetingelser

Vilkår og karantenebetingelser for import av fugler

06.04.2009
Import av biltong og jerky og pasteuriserte kjøttprodukter fra Brasil: endringsbestemmelser

01.03.2013
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

01.03.2011
Beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum

19.05.2011
Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest

Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh

30.09.2008
Miljøforurensning fra asbest

16.08.1991
Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem

Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser)

15.07.2010
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit

Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål

01.01.1994
EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC

Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: endringsbestemmelser om Simbuvirus og epizootic hemorrhagic disease

01.01.2013
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater

16.02.2009
Veterinærkontroll og zooteknisk kontroll i samhandelen med levende dyr og produkter

01.08.2008
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen

01.01.1994
Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien

01.07.1994
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)

01.01.1994
EUs felles teknologiinitiativ for innvevd IKT - ARTEMIS

Godkjenning av tiltaksprogram mot salmonella i Brasil, Canada, Israel og USA

29.04.2010
Innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA

Strengere kontroll med visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

13.08.2011
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe

23.06.1994
Krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel

01.01.1994
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina

Import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit

02.10.2008
Importrestriksjoner for solsikkerolje fra Ukraina

13.06.2008
Dokumentasjon som skal følge import av frosne fiskevarer fra fryseskip

30.03.2012
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

26.05.2011
Import av fersk oksekjøtt fra Brasil

18.01.2008
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv

01.01.1999
Suspensjon av tiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia

28.03.2008
Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): niende, tiende og ellevte region

Import av eggceller og embryo av svin

02.10.2008
Utbrudd av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz i Tyskland

10.09.2009
Beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Tyskland

14.11.2008
Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke

24.10.2014
Betingelser for import fra Indonesia av fiskevarer til konsum

13.08.2008
EUs yttergrensefond (2007-2013): gjennomføringsbestemmelser

VIS-forordningen om informasjonsutveksling for visum til kortvarig opphold: oppstart for Albania, Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Montenegro, Serbia og Tyrkia

Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT

02.08.2008
Importrestriksjoner for pærer fra Tyrkia

04.12.2009
Aktive implanterbare medisinske innretninger

12.01.1995
Krav til dyrehelse og folkehelse ved handel med og innførsel av animalske produkter

01.09.1999
Overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner av farmakologiske stoffer hos dyr fra tredjeland

04.08.2008
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien

Sicilia fri for smittsomt blæreutslett hos svin

Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland

25.10.2010
Konsultasjonsmekanisme og andre prosedyrer for visuminformasjonssystemet (VIS)

03.06.2009
Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt

01.07.1994
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler

16.07.2009
Standardformat for visum

Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien

22.05.2007
Renrasede avlsdyr av storfe

13.01.1999
Import fra Kina av varmebehandlede fjærkrekjøttprodukter

08.08.2008
Standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter

Prosedyre for endring av Sirene-håndboken

Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia

10.06.2008
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum

18.11.2008
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

11.08.2008
Import av visse kjøttprodukter fra Ny-Caledonia

04.12.2008
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser

19.07.2010
Felles europeisk forskningssatsing knyttet til den aldrende befolkning

02.08.2011
Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (SIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger

30.06.2009
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i tredjeland

06.08.2008
Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun

Import til Fellesskapet av embryoer fra kyr: godkjente embryoinnsamlingsteam og -produksjonsteam i tredjeland

Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)

01.01.1994
Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter

Overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

Import til konsum av fiskevarer fra tredjeland

Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser

11.03.2013
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

13.04.2011
Import av visse typer ferskt kjøtt fra Argentina, Brasil og Paraguay

28.10.2008
Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

Beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon

09.07.2008
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

15.04.2008
Overføre sykdommer som skal omfattes av EF-nettet

Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien

01.01.1994
Import av visse fugler til EU: godkjente karantenefasiliteter i Spania, Tsjekkia og Tyskland

Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II

Transitt fra Hviterussland gjennom EU av egg og eggprodukter og krav til dyrehelsesertifikater for kyllinger

19.07.2010
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr

01.07.1996
Overgangsordninger for import og eksport av visse akvariedyr

07.02.2011
Forbud mot import av melk- og meieriprodukter fra Kina

15.10.2008
Import fra Madagaskar av visse sneglearter til konsum

31.10.2008
Omsetning av frø fra fôrvekster

13.09.1999
Legemidler til mennesker: Kommisjonens gjennomføringsfullmakter

Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Sorbiflore
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler: endringsbestemmelser

12.07.2010
Import av fersk kjøtt fra regioner i Brasil

04.12.2008
Omsetning av såkorn

13.09.1999
Tiltak mot munn- og klovsyke på Kypros

23.01.2008
Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

08.05.2011
Import av visse levende hovdyr og av kjøtt fra disse

04.12.2008
Embryoninnsamlingsteam og -produksjonsteam i Canada og USA

Fugleinfluensa i Storbritannia

27.06.2008
Helsemessige betingelser og karantenebestemmelser ved import av visse fulgler

01.01.2009
Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania

26.03.2004
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer

Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)

01.01.1994
Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II

Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri

Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): 8. region

05.09.2013
Import av registrerte hester fra Sør-Afrika

23.01.2009
Transitt fra Russland av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe

05.11.2010
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene

Import av visse krepsdyr og akvatiske pryddyr fra tredjeland

18.01.2011
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)

Finansiering av den tekniske støttefunksjonen for Schengen-informasjonssystemet (C.SIS)

Tiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

19.03.2008
Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA

Veterinærkontroll ved innførsel av dyr fra tredjeland

01.01.1999
Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)

Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Israel

29.04.2010
Import av honning fra Brasil

Dyrevern under transport

08.02.1999
Kjøkkenredskaper fra Kina og Hong Kong Kina

01.07.2009
Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening

01.03.2010
Programmer for bekjempelse av salmonella i fjørfe og egg i Kroatia

01.05.2011
Overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner av stoffer i dyr og produkter av animalsk opprinnelse

04.12.2008
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land

Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer

Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima

30.03.2011
Beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen fugleinfluensa i Israel

29.02.2008

Sider