Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
14.03.2008

15.03.2008

16.01.2009
Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
14.03.2008

05.06.2008

30.05.2008
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
14.03.2008

05.06.2008

22.04.2009
Markedsføring av biocidholdige produkter
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Endring av grenseverdiene for plantevernmiddelet azinfos-metyl
14.03.2008

15.03.2008

25.03.2008
Endring av grenseverdiene for visse plantevernmidler
14.03.2008

15.03.2008

25.03.2008
Maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater i næringsmidler
14.03.2008

15.03.2008

25.03.2008
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
14.03.2008

15.03.2008

05.05.2010
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2004
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Oppgaver og plikter for EUs referanselaboratorium med hensyn til godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
14.03.2008

15.03.2008

24.03.2010
Varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av nytt bruksområde for benzosyre (Vevo Vitall) som fôrtilsetningsstoff
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Foreløpig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til verpehøner
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av enzymet 3-fytase som tilsetningstoff i fôr
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som fôrtilsetningsstoff
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av et tilsetningsstoff-preparat av Bacillus cereus var. toyoi
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Nøkkelkompetanser for livslang læring
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
01.02.2008

02.02.2008

23.03.2011
Standard for næringsgruppering (statistikk)
01.02.2008

02.02.2008

23.03.2011
Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2007
01.02.2008

02.02.2008

01.01.2008
Miljømerking av jordforbedringsmidler
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.9.2007
01.02.2008

02.02.2008

15.03.2008
Felles standarder for luftfartssikkerhet
01.02.2008

02.02.2008

31.03.2008
Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett
01.02.2008

02.02.2008

19.01.2012
Reservasjon av telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning
01.02.2008

02.02.2008

01.01.2009
Teknisk liste for elektroniske kommunikasjonsnettverk, tjenester og tilhørende fasiliteter
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer
01.02.2008

01.08.2008

01.01.2008
Klassifisering av byggevarer (inkl. trefiberbaserte plater) mht. branntekniske egenskaper
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Brannklassifisering av gipsplater, høytrykkslaminerte dekorative plater og bærende konstruksjonsdeler av tre
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Attestasjon av overensstemmelse med produktkrav for gulvbelegg
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
01.02.2008

02.02.2008

Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Markedsføring av biocidprodukter
01.02.2008

02.02.2008

22.04.2009
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
01.02.2008

02.02.2008

06.06.2008
Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
01.02.2008

02.02.2008

06.06.2008
Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
01.02.2008

02.02.2008

01.04.2008
Materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler
01.02.2008

02.02.2008

14.02.2008
Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Overvåking av akrylamid i mat
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
01.02.2008

02.02.2008

14.02.2008
Forlenget overgangstid for næringsstoffer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov
01.02.2008

02.02.2008

01.02.2008
Grenseverdier for visse plantevernmidler
01.02.2008

02.02.2008

05.02.2008
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
01.02.2008

02.02.2008

01.09.2009
Lekkasje fra klimaanlegg i kjøretøyer
01.02.2008

02.02.2008

05.01.2008
Støynivå og avgassystem for motordrevne kjøretøy
01.02.2008

02.02.2008

17.12.2008
Montering av belysning og lyssignalordninger på motorkjøretøy og tilhengere
01.02.2008

02.02.2008

31.10.2008
Typegodkjenning av motorvogner og tilhengere
01.02.2008

05.01.2008
Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
01.02.2008

02.02.2008

16.07.2008
Fritak for Storbritannia for visse forpliktelser vedrørende omsetning av grønnsaksfrø
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved kontroll av nitratinnholdet i næringsmidler
01.02.2008

01.05.2010

01.03.2010
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
01.02.2008

01.05.2010

03.01.2010
Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd
01.02.2008

01.05.2010

02.02.2008
Internasjonale regnskapsstandarder
07.12.2007

27.12.2007

27.06.2007
Internasjonale regnskapsstandarder
07.12.2007

28.10.2008

27.06.2007
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
28.10.2007

08.12.2007

23.03.2011
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter
07.12.2007

08.12.2007

01.01.2009
Avgifter og gebyrer f.o.m. 1.6.2007 pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
07.12.2007

08.12.2007

17.12.2007
Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)
07.12.2007

08.12.2007

24.03.2008
Felles europeisk format for sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak
07.12.2007

08.12.2007

07.12.2007
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem
07.12.2007

08.12.2007

07.12.2007
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
07.12.2007

08.12.2007

19.01.2012
Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester
07.12.2007

08.12.2007

19.01.2012
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
07.12.2007

01.03.2009

01.01.2010
Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
07.12.2007

08.12.2007

18.10.2008
Kortkjedede klorerte parafiner
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Grenseverdier for enkelte plantevernmidler
07.12.2007

08.12.2007

11.12.2007
Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon
07.12.2007

08.12.2007

11.12.2007
Prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Prøving av visse sorter av arter av grønnsaker
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester
07.11.2003

25.07.2003
Egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker
07.12.2007

08.12.2007

23.06.2008
Godkjenning av en ny anvendelse av et fôrtilsetningsstoff for smågris og slaktesvin
07.12.2007

08.12.2007

14.12.2007
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff (inaktivert selenberiket gjær)
07.12.2007

08.12.2007

14.12.2007
Handel med fôrblandinger
07.12.2007

08.12.2007

01.01.2008
Øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet Salinomax 120G i fôrvarer
07.12.2007

08.12.2007

14.12.2007
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for smågris
07.12.2007

08.12.2007

14.12.2007
Maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av et fôrtilsetningsstoff for slaktekylling
07.12.2007

08.12.2007

14.12.2007
Permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for slaktesvin
07.12.2007

08.12.2007

14.12.2007
Godkjenning av et gjæringsprodukt som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
07.12.2007

08.12.2007

14.12.2007
Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
07.12.2007

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
07.12.2007

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
07.12.2007

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
07.12.2007

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
07.12.2007

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
07.12.2007

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
07.12.2007

Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
07.12.2007

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria

Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Sperresoner i forbindelse med blåtunge
07.12.2007

08.12.2007

28.01.2008
Dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier
07.12.2007

08.12.2007

21.05.2008
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
07.12.2007

08.12.2007

28.01.2008
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
07.12.2007

08.12.2007

28.01.2008
Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris
07.12.2007

08.12.2007

10.07.2008
Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
07.12.2007

08.12.2007

28.01.2008
Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner
07.12.2007

08.12.2007

26.06.2008
Oppdatering av listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)
26.10.2007

27.10.2007

27.10.2007
Kvotedirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
26.10.2007

29.12.2007

03.02.2009
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
26.10.2007

29.12.2007

01.01.2008
Kvotehandelsdirektivet (erndring): handel med utslippskvoter for klimagasser
26.10.2007

29.12.2007

03.02.2009
Registersystem for CO2-kvotehandel
26.10.2007

29.12.2007

03.02.2009
Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp
26.10.2007

29.12.2007

01.01.2008
Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
26.10.2007

27.10.2007

14.12.2007
Svartelistingsforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet
26.10.2007

27.10.2007

14.12.2007
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
26.10.2007

22.12.2007

15.01.2008
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
26.10.2007

01.07.2009

Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
26.10.2007

01.07.2009

01.07.2009
Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer
26.10.2007

01.11.2010

24.10.2012
Kontroll av fugleinfluensa
08.12.2006

09.12.2006

03.01.2007
Fôrhygieneforordningen
26.10.2007

01.05.2010

Næringsmiddelhygieneforordningen
26.10.2007

01.05.2010

09.12.2011
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
26.10.2007

01.05.2010

Forebygging av salmonella i kjøtt og egg
26.10.2007

01.05.2010

Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
26.10.2007

01.05.2010

Gjennomføring av hygienepakken
26.10.2007

01.05.2010

16.02.2014
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
26.10.2007

01.05.2010

01.10.2012
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
26.10.2007

01.05.2010

Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler
26.10.2007

01.05.2010

Gjennomføring av "hygienepakken"
26.10.2007

01.05.2010

Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler
26.10.2007

01.05.2010

04.10.2010
EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse
26.10.2007

01.05.2010

Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
26.10.2007

01.05.2010

Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
26.10.2007

01.05.2010

01.10.2012
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
26.10.2007

01.05.2010

Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
26.10.2007

01.05.2010

01.10.2012
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
26.10.2007

01.05.2010

Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
26.10.2007

01.05.2010

Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
26.10.2007

01.05.2010

27.10.2007
Transport av animalske biprodukter
26.10.2007

01.05.2010

27.10.2007
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (til 2011)
26.10.2007

01.05.2010

27.10.2007
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
26.10.2007

01.05.2010

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Forespørsler om vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Budsjettrutiner for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
26.10.2007

01.05.2010

01.05.2010
Samarbeid mellom organisasjoner under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
26.10.2007

01.05.2010

01.03.2010
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet
26.10.2007

01.05.2010

05.01.2007
Endring av visse direktiver vedrørende energi på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
26.10.2007

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU
26.10.2007

Endring av energidirektiver på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
26.10.2007

27.10.2007

Registrering av verpehønsebesetning: endringer for Bulgaria og Romania
26.10.2007

09.11.2007

EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
28.09.2007

14.05.2008

01.01.2008
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS)
28.09.2007

29.09.2007

23.03.2011
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
28.09.2007

01.11.2010

23.11.2003
Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Resultater fra forsøk med utsetting av genmodifiserte planter
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2010
Registrering av opplysninger om genmodifiserte organismer
28.09.2007

01.11.2010

01.11.2011
Prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier under vanndirektivet
28.09.2007

29.09.2007

01.01.2010
Vanndirektivet
26.10.2007

01.05.2009

Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
28.09.2007

29.09.2007

27.04.2010
Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser
28.09.2007

29.09.2007

28.01.2008
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart luftfart
28.09.2007

29.09.2007

Harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart
28.09.2007

29.09.2007

Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
28.09.2007

29.09.2007

15.11.2007
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
28.09.2007

29.09.2007

Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: rapporteringsskjema
28.09.2007

29.09.2007

29.09.2007
Rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien
28.09.2008

29.09.2007

Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
28.09.2007

01.08.2009

01.01.2012
Oppføring av diklofluanid som aktivt stoff (biocid)
28.09.2007

29.09.2007

22.04.2009
Begrensninger på bruk av polysyklisk aromatisk hydrokarbon i mykningsoljer og dekk
28.09.2007

29.09.2007

01.01.2010
Persistente organiske forbindelser (POPs)
28.09.2007

28.07.2007

22.09.2008
Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler
28.09.2007

29.09.2007

01.08.2008
Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter
28.09.2007

29.09.2007

Økodesigndirektivet: krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
28.09.2007

01.07.2009

01.03.2011
Fiskehelsedirektivet
28.09.2007

29.09.2007

01.08.2008
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
28.09.2007

29.09.2007

23.04.2008
EUs finansieringsordning for sivil krisehåndtering (2007-2013)
27.07.2007

28.07.2007

01.01.2007
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen: endringsbestemmelser
06.07.2007

Forbrukervernsamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (til 17.1.2020)
07.07.2006

Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
06.07.2007

07.07.2007

Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
06.07.2007

07.07.2007

Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
07.07.2006

01.04.2007

Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
06.07.2007

01.05.2009

15.04.2009
Unntak for bruk av bly
07.06.2007

08.06.2007

06.06.2008
Celler og vev - tilleggsdirektiv 2
06.07.2007

07.07.2007

01.07.2008
Celler og vev - tilleggsdirektiv 1
06.07.2007

07.07.2007

01.07.2008
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
06.07.2007

07.07.2007

14.12.2007
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
06.07.2007

28.10.2008

01.01.2008
Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
06.07.2007

07.07.2007

01.01.2008
Opplysninger ved inspeksjon av dyrebesetninger
06.07.2007

07.07.2007

01.01.2008
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
29.06.2007

30.06.2007

01.01.2007
EUs kulturprogram (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

23.10.2008
EU-programmet Media 2007
15.06.2007

16.06.2007

EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
29.06.2007

30.06.2007

01.01.2007
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
15.06.2007

16.06.2007

01.01.2007
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer
08.06.2007

09.06.2007

20.06.2008
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter
08.06.2007

09.06.2007

20.06.2008
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
06.07.2007

07.07.2007

Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
08.06.2007

09.06.2007

08.05.2008
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
08.06.2007

09.06.2007

Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
08.06.2007

09.06.2007

Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
08.06.2007

09.06.2007

11.03.2011
Elforsyningsdirektivet
08.06.2007

01.11.2008

01.11.2008
Biocidforordningen (endring)
08.06.2007

09.06.2007

22.04.2009
Reinleikskriterium for søtstoff i næringsmiddel
08.06.2007

09.06.2007

12.10.2007
Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler
08.06.2007

09.06.2007

12.10.2007
Omsetningstillatelse for visse morsmelkerstatninger
27.04.2007

28.04.2007

30.04.2008
Avfallsdirektivet (inntil 12.12.2010)
27.04.2007

28.04.2007

Innholdet i luft av tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
27.04.2007

28.04.2007

01.07.2007
Vannforurensningsdirektivet
27.04.2007

28.04.2007

Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
27.04.2007

28.04.2007

27.07.2008
Endret bruk av frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz
27.04.2007

28.04.2007

Bruk av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz
27.04.2007

28.04.2007

19.01.2012
Krav til og vilkår for investeringsforetak
27.04.2007

01.06.2008

01.11.2007
Investeringsforetak
27.04.2007

01.06.2008

01.11.2007
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
27.04.2007

27.10.2007

21.01.2008
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
27.04.2007

01.08.2008

01.01.2008
Markedsføring av biocidprodukter
27.04.2007

28.04.2007

22.04.2009
Grenseverdier for visse plantevernmidler
27.04.2007

28.04.2007

03.05.2007
Maskindirektivet
27.04.2007

28.04.2007

10.12.2008
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
27.04.2007

28.04.2008

20.07.2007
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr
27.04.2007

28.04.2008

20.07.2007
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
28.10.2006

01.08.2009

04.04.2008
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
08.12.2006

01.05.2008

01.07.2008

Sider