Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2100 av 30. september 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/815 med hensyn til ajourføringer av taksonomien som skal benyttes til det enhetlige elektroniske rapporteringsformatet

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2100 of 30 September 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 with regard to updates of the taxonomy to be used for the single electronic reporting format

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 fastsættes det fælles elektroniske rapporteringsformat som omhandlet i artikel 4, stk. 7, i direktiv 2004/109/EF, der skal anvendes af udstedere ved udarbejdelsen af årsrapporter. Koncernregnskaber, som indgår heri, udarbejdes enten i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, almindeligvis benævnt IFRS-standarderne (International Financial Reporting Standards), som vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, eller i overensstemmelse med IFRS udstedt af International Accounting Standards Board (IASB), som anses for at være ækvivalente med IFRS, som er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 baseret på Kommissionens afgørelse 2008/961/EF.

(2) Den centrale taksonomi, der skal anvendes til det fælles elektroniske rapporteringsformat, er baseret på IFRS-taksonomien og er en udvidelse heraf. IFRS Foundation ajourfører årligt IFRS-taksonomien for bl.a. at afspejle udstedelsen af nye eller ændringer af eksisterende IFRS-standarder, analysen af hyppigt indberettede oplysninger i praksis eller forbedringer af IFRS-taksonomiens generelle indhold eller teknologi. Det er derfor nødvendigt at ajourføre dereguleringsmæssige tekniske standarder for at afspejle de relevante ændringer i IFRS-taksonomien.

(3) Delegeret forordning (EU) 2019/815 bør derfor ændres.

(4) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssig tekniske standard, som Den Europæiske Værdipapir-og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.09.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet