Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1675 av 4. oktober 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1675 of 4 October 2019 renewing the approval of the active substance Verticillium albo-atrum strain WCS850 as a low-risk substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Verticillium albo-atrum (tidligere Verticillium dahlia) stamme WCS850 blev ved Kommissionens direktiv 2008/113/EF (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2) Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3) Godkendelsen af aktivstoffet Verticillium albo-atrum stamme WCS850, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 30. april 2020.

(4) Der er i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (5) indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af Verticillium albo-atrum stamme WCS850 inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5) Ansøgeren indsendte de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede et udkast til vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 1. november 2017.

(7) Autoriteten fremsendte udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse til ansøgeren og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde desuden det supplerende resumé af dossieret tilgængeligt for offentligheden.

(8) Den 19. december 2018 fremsendte autoriteten sin konklusion (6) om, hvorvidt Verticillium albo-atrum stamme WCS850 kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Kommissionen forelagde udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse af godkendelsen af Verticillium albo-atrum stamme WCS850 for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 22. marts 2019.

(9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse.

(10) Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder Verticillium albo-atrum stamme WCS850, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt.

(11) Risikovurderingen for fornyelsen af godkendelsen af Verticillium albo-atrum stamme WCS850 er baseret på et begrænset antal repræsentative anvendelsesformål, hvilket dog ikke begrænser de anvendelsesformål, hvortil plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Verticillium albo-atrum stamme WCS850, kan godkendes. Anvendelsen bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse som fungicid.

(12) Kommissionen vurderer endvidere, at Verticillium albo-atrum stamme WCS850 er et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Verticillium albo-atrum stamme WCS850 er ikke et problematisk stof, og det opfylder de betingelser, der er fastsat i punkt 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Verticillium albo-atrum stamme WCS850 er en mikroorganisme. Ifølge den rapporterende medlemsstats og autoritetens vurdering, og idet der tages hensyn til de påtænkte anvendelsesformål, forventes stoffet at indebære en lav risiko for mennesker og dyr og for miljøet. Navnlig har en potentiel overførsel eller erhvervelse af resistens over for antimikrobielle stoffer i svampe såsom Verticillium albo-atrum WCS850 mange årsager og er ikke er kodet af et enkelt gen. En horisontal overførsel af gener for antimikrobiel resistens mellem svampearter synes derfor at være meget sjælden og er ikke knyttet til specifikke mekanismer, som det er tilfældet for bakterier. Kommissionen mener derfor ikke, at multipel resistens over for antimikrobielle stoffer, der anvendes i lægemidler til mennesker eller dyr, er påvist.

(13) Godkendelsen af Verticillium albo-atrum stamme WCS850 som et lavrisikostof bør derfor fornyes.

(14) I overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6 og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden er det imidlertid nødvendigt at fastsætte visse betingelser.

(15) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(16) Godkendelsesperioden for Verticillium albo-atrum stamme WCS850 blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/168 (7) forlænget til den 30. april 2020 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af aktivstoffet udløber. Men da en afgørelse om fornyelse er blevet truffet forud for denne forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning begynde at finde anvendelse inden denne dato.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
17.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2019
Anvendelsesdato i EU
01.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet