Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1293 av 15. september 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet azadiraktin

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1293 of 15 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance azadirachtin

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Azadirachtin blev ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/44/EUopført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(2) I henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 betragtes aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, som godkendt i henhold til nævnte forordning og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Godkendelsen af aktivstoffet azadirachtin, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, var begrænset til anvendelse som insekticid.

(4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 indsendte Trifolio-M GmbH, en af producenterne af aktivstoffet, den 27. februar 2012 en ansøgning til den udpegede rapporterende medlemsstat, Tyskland, med anmodning om en ændring i betingelserne for godkendelsen af azadirachtin, således at det kan tillades anvendt som acaricid. Den udpegede rapporterende medlemsstat fandt ansøgningen antagelig.

(5) Den udpegede rapporterende medlemsstat vurderede den nye anvendelse af aktivstoffet azadirachtin i forbindelse med de potentielle virkninger på menneskers og dyrs sundhed og på miljøet, jf. bestemmelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og udarbejdede et tillæg til vurderingsrapporten og den supplerende rapport, der blev forelagt for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og Kommissionen den 10. januar 2013.

(6) Autoriteten fremsendte tillægget til udkastet til vurderingsrapporten og den supplerende rapport til ansøgeren og til medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og gjorde det tilgængeligt for offentligheden i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 blev ansøgeren anmodet om at fremlægge yderligere oplysninger. Tyskland evaluerede de supplerende oplysninger og fremsendte et opdateret udkast til vurderingsrapporten og den supplerende rapport til Kommissionen og til autoriteten den 19. september 2017.

(7) Den 14. september 2018 fremsendte autoriteten sin konklusion om, hvorvidt den nye anvendelse af aktivstoffet azadirachtin kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Kommissionen forelagde udkastet til tillæg til den reviderede vurderingsrapport for azadirachtin samt et udkast til forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 19. maj 2020.

(8) Ansøgeren blev opfordret til at fremsætte bemærkninger til tillægget til den reviderede vurderingsrapport.

(9) Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, fastslået, at, når et plantebeskyttelsesmiddel anvendes som acaricid, er godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 opfyldt. Anvendelsen af azadiracthin bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse som insekticid.

(10) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.09.2020
Anvendelsesdato i EU
06.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet